Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ οι διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν για τον διαγωνισμό 5/2018 με Α.Α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 61330. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Πρόγραμμα ανάπτυξης και προαγωγής δώδεκα κλαδικών εργαλείων (12) OiRA (Online Interactive Risk Assessment) για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις»,

Τίτλος της Πράξης Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία, MIS 5007872
Αρ. Διακ. 05/2018
ΑΔΑΜ  18PROC004113500 2018-12-03
Προϋπολογισμός Eκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (169.032,25 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Διακόσιες εννιά χιλιάδες εξακόσια ευρώ ευρώ (209.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια του έργου Σαράντα δύο (42) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες «Αναβάθμιση ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την κάλυψη νέων συνθηκών στην αγορά εργασίας» και «Αναβάθμιση υποδομών ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ»,

Τίτλος της Πράξης Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), MIS 5010995
Αρ. Διακ. 04/2018
ΑΔΑΜ  18PROC003905881 2018-10-26
Προϋπολογισμός Tετρακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (402.112,90 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (498.620,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια του έργου Eπτά (07) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00
Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Σχετικά αρχεία

 

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την υπηρεσία «Τεχνικός Σύμβουλος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,

Τίτλος της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», MIS 5003789
Αρ. Διακ. 02/2019
ΑΔΑΜ  18PROC004113500 2018-12-03
Προϋπολογισμός Πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (542.800,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εβδομήντα δύο ευρώ (673.072,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια σύμβασης Είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ---- 2019 και ώρα 14:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

----- 2019 και ώρα 11:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων/Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης και εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για τις ειδικότητες «Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων»

Τίτλος της Πράξης «Αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΦΜ). Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων «Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων»
Αρ. Διακ. 03/2018
ΑΔΑΜ 18PROC003632147 2018-09-03
Προϋπολογισμός Τριάντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (31.177,42€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (38.660,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια του έργου Τρεις (03) μήνες από την υπογραφής της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ.  
ΕΛΗΞΕ
Σχετικά αρχεία
Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Τίτλος
Πρόσκληση - Προκήρυξη Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός 02/2018
Πρόσκληση - Προκήρυξη Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός 01/2017