Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ παρέχει υποστήριξη σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εξειδίκευση των αναγκών, την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και τον προγραμματισμό της υλοποίησης δράσεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-20. Παράλληλα ενεργεί και ως φορέας πρότασης για την εξειδίκευση των δράσεων από τις οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης, ενώ συνεργάζεται με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης για την έκδοση των σχετικών Προσκλήσεων προς τους δικαιούχους.

Ο πίνακας των πράξεων στις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ έχει λειτουργήσει ως φορέας πρότασης είναι ο ακόλουθος:

Α/Α Τίτλος Πράξης / Κωδ. ΟΠΣ Προϋπολογισμός Διάρκεια Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Πρόσκληση Δικαιούχος Φάση υλοποίησης
1 Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων / MIS 5021481 9.594.800,00 € 24 μήνες ΕΠΑΝΕΚ / 89 ΕΣΕΕ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 3433/1112/Α3, ΑΔΑ: 97ΗΨ465ΧΙ8-1ΕΓ

2 Ολοκληρωμένος μηχανισμός παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη / MIS 5034569 200.000,00 € 24 μήνες ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ / ΑΝΑΔ33 ΟΚΕ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 202/16.1.2019, ΑΔΑ: 97Φ3465ΧΙ8-Η7Η

3 Κρίσιμες Μηχανογραφικές Εφαρμογές για την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων / MIS 5007816 849.551,20 € 26 μήνες ΜΔΤ / 17 ΗΔΙΚΑ Α.Ε

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 2146/13-3-2018 ΑΔΑ: 7Σ01465ΧΙ8-362

4 Καταπολέμηση Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής / MIS 5010854 4.386.180,00 € 20 μήνες ΜΔΤ / 2 ΕΦΚΑ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 3237(2017), ΑΔΑ: 6ΝΟ5465ΧΙ8-ΒΚΟ

5 Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης / MIS 5014772 5.400.000,00 € 17 μήνες ΜΔΤ / 2 ΕΦΚΑ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 631/30.3.2018, ΑΔΑ: ΨΣΥ3465ΧΙ8-9Ξ2

6 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης / MIS 5029581 6.933.930,40 € 18 μήνες ΜΔΤ / 25 ΕΦΚΑ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 3076/15.3.2019, ΑΔΑ: ΨΗ18465ΧΙ8-ΕΡΗ

7 Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικού Χρόνου 3.000.000,00 € 16 μήνες ΜΔΤ /25 ΕΦΚΑ Αναμένεται υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης - ΤΔΠΠ
8 Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιβάλλοντος, Ενοποιημένων Υπηρεσιών Και Διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ / MIS 5022223 7.752.000,00 € 36 μήνες ΜΔΤ /25 ΕΤΕΑΕΠ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 1168/27.11.2018, ΑΔΑ: 6ΤΤΑ465ΧΙ8-ΚΣ3

9 Ψηφιακό Μέρισμα και Ενοποιημένες Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων(ΜΤΠΥ) 7.053.740,00 € 24 μήνες ΜΔΤ / 34 Μ.Τ.Π.Υ. Έχει εκδοθεί η Πρόσκληση από τη Δ.Α. Αναμέμεται η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης - ΤΔΠΠ
10 Διαρθρωτική Προσαρμογή των Παραγωγικών Επιχειρήσεων, με αλλαγή του Μοντέλου Οργάνωσης της Εργασίας 140.000.000,00 € 20 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
11 Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ 75.000.000,00 € 30 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
12 Αναπτυξιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ, οι οποίες θα υπαχθούν στον Μηχανισμό Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών (Ν. 4469/2017) 100.000.000,00 € 30 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
13 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε φθίνοντες τομείς της βιομηχανίας σε περιφερειακό επίπεδο μέσω του Επιμελητηριακού Θεσμού 4.500.000,00 € 22 μήνες ΕΠΑνΕΚ Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας - ΚΕΕ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
14 Μηχανισμός ανάπτυξης και υποστήριξης συνεργατικών σχημάτων και επιχειρηματικών δικτύων 7.000.000,00 € 42 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
15 Υποστήριξη δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων (π.χ. επιχειρηματικά δίκτυα, συμπράξεις επιχειρήσεων). 425.000,00 € 44 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
16 Αναβάθμιση και Πιστοποίηση Οριζοντίων Γνώσεων και Δεξιοτήτων εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα στην Περιφέρεια Αττικής 10.500.000,00 € 36 μήνες ΕΠΑνΕΚ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.) Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
17 Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την επαγγελματική ενδυνάμωση 3.500 εργαζομένων σε θέσεις επισφαλούς εργασίας του ιδιωτικού τομέα στον Βόρειο γεωγραφικό άξονα της χώρας 12.001.000,00 € 24 μήνες ΕΠΑνΕΚ / 121 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και Ε.Υ.Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης. Έχει εκδοθεί Πρόσκληση προς τους δικαιούχους
18 Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις του ιδιωτικού τομέα με την επαγγελματική τους ενδυνάμωση σε θεματικά αντικείμενα των πεδίων της εξοικονόμησης ενέργειας – αποδοτικής αναβάθμισης κτιρίων και της ασφάλειας εργασιών εγκατάστασης-συντήρησης κτιριακού εξοπλισμού 6.495.000 € 24 μήνες ΕΠΑνΕΚ / 121 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ με συνδικαιούχο εταιρική σχέση αποτελούμενη από: Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (Ο.Η.Ε.), Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (Ο.Β.Υ.Ε.), Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.).
19 Διαρθρωτική Προσαρμογή (Κατάρτιση, Πρακτική Άσκηση και Πιστοποίηση) για αποφοίτους Οικονομικών Σχολών, μελών του ΟΕΕ, ετεροαπασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας 10.000.000,00 € 24 μήνες ΕΠΑνΕΚ / 121 Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)
20 Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για τη στήριξη των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευή και σε συναφείς κλάδους στη Διοικητική Περιφέρεια των Κυκλάδων 2.500.000,00 € 24 μήνες ΕΠΑνΕΚ / 121 Επιμελητήριο Κυκλάδων