Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ οι διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν για τον διαγωνισμό ενίσχυσης της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ) με Α.Α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 169012. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ ή στην ενότητα Σχετικά αρχεία στη σελίδα της Διακήρυξης.

Ανακοινώνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών για τον δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, διακήρυξη 2/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 169012), με την ανοικτή διαδικασία για την
ανάθεση συμβάσεων για το Υποέργο :«Δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ)» στο πλαίσιο της ομώνυμης Πράξης καθώς και, η μετάθεση της διενέργειας του διαγωνισμού αυτού.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, για την πράξη «Δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ)»

Τίτλος της Πρόσκλησης Δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ)
Κωδικός Πρόσκλησης 169012 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Προϋπολογισμός Εκατό εικοσιπέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (125.240,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν μία χιλιάδες ευρώ (101.000,00€), ΦΠΑ : είκοσι τέσσερεις χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (24.240,00€))
Αντικείμενο Πρόσκλησης Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η προτυποποίηση διαδικασιών, η ενημέρωση του προσωπικού, η εκπόνηση κώδικα καλής συμπεριφοράς, καθώς και η σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή των διαδικασιών και των εργαλείων από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΥΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).
Καταληκτική ημ/νία υποβολής Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022, και ώρα 12:00
Σχετικά αρχεία

 

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας, για την υπηρεσία «Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού - Δημοσιότητα Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)»

Τίτλος της Διακήρυξης Δράσεις δημοσιότητας ΤΕΚΑ
Κωδικός Διακήρυξης 168526 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Προϋπολογισμός Ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (1.774.193,55 €) πλέον Φ.Π.Α.
Αντικείμενο Πρόσκλησης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού και δημοσιότητας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)
Καταληκτική ημ/νία υποβολής 14/09/2022, ώρα: 12:00
Σχετικά αρχεία

 

Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ οι διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν για τον διαγωνισμό σχεδιασμού Στρατηγικού Σχεδίου Ψηφιακής Επικοινωνίας και την υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών σε διαδίκτυο και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με Α.Α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 161252. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ ή στην ενότητα Σχετικά αρχεία στη σελίδα της Διακήρυξης.