Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας, για την υπηρεσία «Διαφήμιση σε Social Media», σύμβαση 4 του έργου «Επικοινωνία και Δημοσιότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5186096) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τίτλος της Διακήρυξης Διαφήμιση σε διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Κωδικός Διακήρυξης 178547 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
Αντικείμενο Πρόσκλησης

Σχεδιασμός Στρατηγικού Σχεδίου Ψηφιακής Επικοινωνίας και υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών σε διαδίκτυο και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:

  • Δράση 1: Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση του πλάνου μέσων (digital media plan) για το διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Δράση 2: Δημιουργικός Σχεδιασμός & Παραγωγή Διαφημιστικών banners για το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Δράση 3: Διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης & διαφημιστικών καμπανιών
Καταληκτική ημ/νία υποβολής 20/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
Σχετικά αρχεία

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας, για την υπηρεσία «Διαφήμιση σε Social Media», σύμβαση 9 του έργου «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τίτλος της Διακήρυξης Διαφήμιση σε διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Κωδικός Διακήρυξης 176445 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
Αντικείμενο Πρόσκλησης

Σχεδιασμός Στρατηγικού Σχεδίου Ψηφιακής Επικοινωνίας και υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών σε διαδίκτυο και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:

  • Δράση 1: Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση του πλάνου μέσων (digital media plan) για το διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Δράση 2: Δημιουργικός Σχεδιασμός & Παραγωγή Διαφημιστικών banners για το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Δράση 3: Διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης & διαφημιστικών καμπανιών
Καταληκτική ημ/νία υποβολής 20/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
Σχετικά αρχεία

 

Ανακοινώνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών για τον δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, διακήρυξη 2/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 169012), με την ανοικτή διαδικασία για την
ανάθεση συμβάσεων για το Υποέργο :«Δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ)» στο πλαίσιο της ομώνυμης Πράξης καθώς και, η μετάθεση της διενέργειας του διαγωνισμού αυτού.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».

Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ οι διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν για τον διαγωνισμό ενίσχυσης της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ) με Α.Α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 169012. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ ή στην ενότητα Σχετικά αρχεία στη σελίδα της Διακήρυξης.

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας, για την υπηρεσία «Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού - Δημοσιότητα Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)»

Τίτλος της Διακήρυξης Δράσεις δημοσιότητας ΤΕΚΑ
Κωδικός Διακήρυξης 168526 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Προϋπολογισμός Ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (1.774.193,55 €) πλέον Φ.Π.Α.
Αντικείμενο Πρόσκλησης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού και δημοσιότητας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)
Καταληκτική ημ/νία υποβολής 14/09/2022, ώρα: 12:00
Σχετικά αρχεία