Ανακοίνωση ως προς τον χρόνο υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης της δράσης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 09/2020 – ΑΔΑ: 9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6)

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 1505/29-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΖ946ΜΤΛΚ- ΣΚ3) Υ.Α. με θέμα: «1 η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1211/31.12.2020 (αρ. 09/2020 - ΑΔΑ: 9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)»:

  • οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών, μετά από την έγκριση του Καταλόγου Θεμάτων του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη εξέταση.

Η έγκριση του Καταλόγου Θεμάτων του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Δείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΩΖ946ΜΤΛΚ-ΣΚ3) με θέμα «1η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1211/31.12.2020 (αρ. 09/2020 - ΑΔΑ: 9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556), ως προς την υλοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης».

Μετάβαση στη σελίδα της Πρόσκλησης

Γνωστοποιείται ότι η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης (training voucher) των ωφελουμένων της δράσης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020 – ΑΔΑ: 9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6), παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Μετάβαση στη σελίδα της Πρόσκλησης

Σε περίπτωση υλοποίησης της κατάρτισης με τη μέθοδο της σύγχρονης ή και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό υλικό θα διατεθεί σε ψηφιοποιημένη μορφή από το ΥΠΕΚΥΠ, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας https://www.voucher.gov.gr έως τις 10/07/2021.

Μετάβαση στη σελίδα της Πρόσκλησης

Για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, ο πάροχος κατάρτισης υποβάλει προς έγκριση στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ σχετικό αίτημα εγγράφως, το οποίο περιλαμβάνει:

  • τον αριθμό των ωφελούμενων που θα καταρτισθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης και
  • τις υπεύθυνες δηλώσεις των ωφελουμένων προς τον πάροχο κατάρτισης ότι διαθέτουν την ικανότητα χρήσης υπολογιστή, εφαρμογών κάμερας, μικροφώνου και ηχείου, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Οι πάροχοι κατάρτισης δύνανται να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή και να προσκομίσουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Κοραή 4, 105 64 Αθήνα) τα σχετικά αιτήματα στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ.

Μετά από την υποβολή των ανωτέρω, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ προβαίνει σε έλεγχο και εγκρίνει το σχετικό αίτημα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με τη δια ζώσης κατάρτιση, ισχύει η με αρ. πρωτ. K1/55596/13-05-2021 Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με την οποία μπορούν να γίνονται δια ζώσης μαθήματα σε Κ.Δ.Β.Μ., εφόσον τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

Μετάβαση στη σελίδα της Πρόσκλησης

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της υπηρεσίας: «Υποστήριξη στη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων και στην εκκαθάριση δαπανών» στο πλαίσιο του ΥΠ10 της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5051556». 

Τίτλος της Πρόσκλησης «Υποστήριξη στη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων και στην εκκαθάριση δαπανών» στο πλαίσιο του ΥΠ10 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» με κωδικό ΟΠΣ 5051556
Αριθμός Πρόσκλησης 1/2021
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 - 2020
Προϋπολογισμός 74.400 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (χωρίς ΦΠΑ: 60.000 €, ΦΠΑ: 14.400 €)
Aντικείμενο Πρόσκλησης

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ στη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων και στην εκκαθάριση των δαπανών των Υποέργων 1-5 «Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών». Οι επιτόπιες επαληθεύσεις και η εκκαθάριση των δαπανών θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τις συγκεκριμένες ενέργειες και σύμφωνα με τη «Μεθοδολογία Διενέργειας Επιτόπιων Επαληθεύσεων για δράσεις κατάρτισης της Επιτελικής δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ», όπως αυτή αποτυπώνεται στο Παράρτημα V της Παρούσας Διακήρυξης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα διενεργηθεί με τους εξής τρόπους:

  • με δια ζώσης κατάρτιση, σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης, που έχουν ενταχθεί στο ομώνυμο Μητρώο, ή σε συνεργαζόμενες, αδειοδοτημένες δομές, που ανήκουν σε παρόχους που δεν έχουν ενταχθεί στο ομώνυμο Μητρώο, αλλά συνάπτουν συμφωνίες με τα μέλη του Μητρώου Παρόχων, ή και σε μισθούμενα/ παραχωρούμενα σχολεία.
  • με τη μέθοδο της σύγχρονης ή/και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, που διενεργείται μέσω "Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης" (Ο.Σ.Τ.Κ.), για τη διεκπεραίωση του συνόλου της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας στους εκπαιδευομένους αυτονομία και ευελιξία σε σχέση με τον χρόνο και τον ρυθμό μάθησης.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις ή επαληθεύσεις στην περίπτωση της σύγχρονης/ασύγχρονης τηλεκατάρτισης θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα στάδια από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και θα πραγματοποιηθούν ανά Υποέργο, ενώ ο έλεγχος για την εκκαθάριση δαπανών που αφορά σε 4.570 ωφελούμενους και σε τουλάχιστον 128 δομές παρόχων θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και των εξετάσεων/επανεξετάσεων πιστοποίησης για κάθε Τμήμα/Πρόγραμμα.

Χρονική διάρκεια Οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Σχετικά αρχεία

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Τίτλος
Πρόσκληση - Προκήρυξη Ενημέρωση για ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης (voucher) και προγραμματισμός τμημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Υποβολή αιτημάτων για Συνεργαζόμενες Δομές στο πλαίσιο της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Έκδοση απόφασης συγκρότησης οριστικού μητρώου παρόχων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Έκδοση απόφασης συγκρότησης προσωρινού μητρώου παρόχων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)