Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υλοποίησης σύμβασης με τίτλο: «Σύμβουλος υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία Φορέα/ων υλοποίησης για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» με τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μέσω Καταλόγου Προμηθευτών/Παρεχόντων Υπηρεσιών

Τίτλος της Πρόσκλησης Σύμβουλος υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία Φορέα/ων υλοποίησης για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Κωδικός Πρόσκλησης 146000 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €)
Aντικείμενο Πρόσκλησης

Σύμφωνα με την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αρ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 (ΦΕΚ Β' 4498/29.09.2021) με θέμα Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έκαστο Υπουργείο πρέπει να προσδιορίσει τους Φορείς υλοποίησης και λειτουργίας των Δράσεων και των Έργων αρμοδιότητάς τους και να μεριμνήσει για τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα και επάρκεια αυτών ώστε να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες, στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν να εκτελούν στο πλαίσιο του ΤΑΑ.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, θα προταθούν σενάρια για τη λειτουργία Φορέα/ων υλοποίησης στο περιβάλλον του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και θα προταθεί στη πολιτική ηγεσία η βέλτιστη λύση. Ακολούθως, θα προσδιορισθούν οι ροές και διαδικασίες της/των εν λόγω υπηρεσίας/υπηρεσιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου ο Φορέας/είς να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα στις διαχειριστικές του υποχρεώσεις.

Καταληκτική ημ/νία υποβολής 14/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
Σχετικά αρχεία