Αρμοδιότητες

  1. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ, τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τους ανωτέρω τομείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων. Υποστηρίζει το Υπουργείο στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού αυτού Σχεδίου.
  2. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση Δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  3. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των τομεακών αυτών πολιτικών. Ενημερώνει τις λοιπές Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, και συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ για την τήρηση των σχετικών αρχείων.
  4. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αντιστοιχούν στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
  5. Συνεργάζεται με τις λοιπές επιτελικές δομές ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε περιπτώσεις που ένας Άξονας Προτεραιότητας ή ειδικός στόχος ή κατηγορία Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 αντιστοιχεί σε δέσμη τομέων πολιτικής, η πλειοψηφία των οποίων είναι ευθύνης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ προκειμένου να αναλάβει τη σύνθεση των τελικών ενιαίων προτάσεων εξειδίκευσης, τροποποίησης ή αναθεώρησής τους.
  6. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου για τους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.
  7. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου για τους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, συνεργαζόμενη με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών σε συνεργασία με τη Μονάδα Β, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλει στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με κοινοποίηση στους καθ' ύλην αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ΕΠ, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.
  8. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά το σχεδιασμό Πράξεων/ Δράσεων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου για τους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/ Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στους ανωτέρω τομείς στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
  9. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Πράξεων/ Δράσεων, σε συνεργασία με την αρμόδια Μονάδα Β.
  10. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", τις άλλες Επιτελικές Δομές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και την Εθνική Αρχή Συντονισμού για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, και την εκπόνηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των Συστημικών Παρεμβάσεων 3 και 6 του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και των αναπροσαρμογών τους. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει σχέδια δράσης για τις συστημικές παρεμβάσεις προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και σχεδιάζει νέες συστημικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο και άλλων χρηματοδοτικών πόρων.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Παύλος Καρούσος

Στελέχη: Γρηγόριος Αλεξάκης, Πανωραία Ζαχαρή