Σύμφωνα με την ΚΥΑ ίδρυσης, το προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25 ) άτομα. Η κατανομή των προβλεπόμενων στελεχών ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι: (α) είκοσι τρία (23) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) και (β) δύο (2) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Αυτή τη στιγμή, το δυναμικό της ΕΔ ΕΣΠΑ αριθμεί οκτώ (8) στελέχη από τα οποία τα εννέα (7) είναι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ένα (1) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προϊσταμένη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ είναι η Σοφία Μπενέα.

Προϊστάμενος της Μονάδας Α είναι ο Χρύσανθος Κόνταρης. Στελέχη της Μονάδας Α δεν υφίστανται αυτή την στιγμή.

Προϊσταμένη της Μονάδας Β είναι η Σοφία Λιάκου. Στελέχη της Μονάδας Β είναι ο Παύλος Καρούσος, ο Μπάμπης Φλώρος και η Πανωραία Ζαχαρή.

Προϊστάμενος της Μονάδας Γ είναι ο Χρύσανθος Κόνταρης (άσκηση παράλληλων καθηκόντων). Στελέχη της Μονάδας Γ είναι η Αθηνά Παπαδάτου και η Γεωργία Ζιούλη.

Σημ: Τα στελέχη αναφέρονται με τη σειρά ανάληψης υπηρεσίας.

Περισσότερα στοιχεία για τα στελέχη της υπηρεσίας εδώ.