Σύμφωνα με την ΚΥΑ ίδρυσης, το προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) άτομα. Η κατανομή των προβλεπόμενων στελεχών ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι: (α) είκοσι τρία (23) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) και (β) δύο (2) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Αυτή τη στιγμή, το δυναμικό της ΕΔ ΕΣΠΑ αριθμεί οκτώ (8) στελέχη από τα οποία τα εφτά (7) είναι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ένα (1) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προϊσταμένη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ είναι η Πηνελόπη Αγγελοπούλου.

Προϊστάμενος της Μονάδας Α' είναι ο Χρύσανθος Κόνταρης. Στέλεχος της Μονάδας Α' είναι ο Παύλος Καρούσος.

Προϊσταμένη της Μονάδας Β' είναι η Σοφία Λιάκου. Στελέχη της Μονάδας Β' είναι ο Μπάμπης Φλώρος και η Πανωραία Ζαχαρή.

Προϊστάμενος της Μονάδας Γ' είναι ο Χρύσανθος Κόνταρης (άσκηση παράλληλων καθηκόντων). Στελέχη της Μονάδας Γ' είναι η Αθηνά Παπαδάτου και ο Νικόλαος Τόκας.

Σημ: Τα στελέχη αναφέρονται με τη σειρά ανάληψης υπηρεσίας.

Περισσότερα στοιχεία για τα στελέχη της υπηρεσίας εδώ.