Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της υπ΄ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ δημοσιεύει στο site της Υπηρεσίας τον κατάλογο αναθέσεων συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών εντός του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους με προσδιορισμό του αντικειμένου , του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

Για το έτος 2018 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ' αρ. πρωτ. 86/5-2-2019 έγγραφο

Για το έτος 2019 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ' αρ. πρωτ. 37/17-1-2020 έγγραφο

Για το έτος 2020 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ' αρ. πρωτ. 148/9-2-2021 έγγραφο

Για το έτος 2021 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ' αρ. πρωτ. 168/3-2-2022 έγγραφο

Για το έτος 2022 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ' αρ. πρωτ. ΓΓΕΑΠ ΕΞ 162/20-02-2023 έγγραφο