Αρμοδιότητες 

 1. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ.
 2. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ.
 3. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ.
 4. Μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ. Έχει την αρμοδιότητα ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης του ιστότοπου της Υπηρεσίας και γενικότερα δράσεων επικοινωνίας, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 5. Εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη της, τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ.
 6. Μεριμνά για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και άλλων νομοθετικών πράξεων αρμοδιότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ πλην εκείνων που ανήκουν στις αρμοδιότητες των άλλων μονάδων. Παρέχει νομική υποστήριξη σε όλες τις Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ.
 7. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74).
 8. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ.
 9. Μεριμνά για την επικαιροποίηση και προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα σε εφαρμογή του Ν. 4305/2014.
 10. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων της Υπηρεσίας.
 11. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στους τομείς του Άρθρου 1.3 της παρούσης, καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.
 12. Στις περιπτώσεις που η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ είναι Δικαιούχος Πράξεων/ Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Μονάδα εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.
 13. Καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 14. Πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών των έργων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ.
 15. Είναι αρμόδια για διαδικασίες ποιότητας, πιστοποίησης κατά ISO και καταρτίζει και επικαιροποιεί σύμφωνα με το οριζόμενο πλαίσιο από το ΣΔΕ τον φάκελο τεκμηρίωσης της Διαχειριστικής Ικανότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ως Δικαιούχου.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στελέχη: Νικόλαος Τόκας, Όλγα Καραγεωργίου