Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι δικαιούχος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ τ. Β’ αρ. 677/3-3-2017) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Με την υπ’ αρ. 1045/20-1-2017 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΑΔΑ: 7Κ2Κ456ΧΙ8-ΝΑΣ) εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η πράξη «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με Κωδικό ΟΠΣ 5003789.

Η Πράξη έχει αντικείμενο την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να συνδιαμορφώνει με τις άλλες υπηρεσίες και την ηγεσία τη στρατηγική και τις πολιτικές του Υπουργείου και να τις εφαρμόζει μέσω του σχεδιασμού και προγραμματισμού έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο της Επιτελικής Δομής αφορά τον σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την υλοποίηση δράσεων σε τρία (3) επιχειρησιακά προγράμματα: α) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση», β) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 και γ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα».

Σκοπός της πράξης και δεδομένου του πολυσύνθετου ρόλου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία της Ε.Δ., να ενισχυθούν οι υποδομές της, να αναπτυχθεί το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει και να υποστηριχθεί διαχειριστικά στο σημαντικό και απαιτητικό έργο της.

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.147.172,00 €.

Η ημερομηνία έναρξης της πράξης είναι η 1/1/2017 και λήξης η 31/12/2019.