Βάσει της με αριθμ.πρωτ. 96/30-03-2017(ΑΔΑ: ΩΦΠΝ465Θ1Ω-5ΨΗ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στον Κατάλογο Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών  που τηρεί η Ε.Δ ΕΣΠΑ ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021, να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια Μονάδα Γ, που διατηρεί τον κατάλογο.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Καταλόγου Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ στη διεύθυνση http://195.167.92.192:8880/.

 

Σχετικά αρχεία

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της υπ΄ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ δημοσιεύει στο site της Υπηρεσίας τον κατάλογο αναθέσεων συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών εντός του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους με προσδιορισμό του αντικειμένου , του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

Για το έτος 2018 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ' αρ. πρωτ. 86/5-2-2019 έγγραφο

Για το έτος 2019 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ' αρ. πρωτ. 37/17-1-2020 έγγραφο

Για το έτος 2020 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ' αρ. πρωτ. 148/9-2-2021 έγγραφο

Για το έτος 2021 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ' αρ. πρωτ. 168/3-2-2022 έγγραφο

Για το έτος 2022 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ' αρ. πρωτ. ΓΓΕΑΠ ΕΞ 162/20-02-2023 έγγραφο

Στο πλαίσιο των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με κωδικό ΟΠΣ 5003789 που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η Ε.Δ. ΕΣΠΑ τηρεί κατάλογο δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών.

Ο κατάλογος προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ) δημιουργήθηκε και τηρείται με την υπ’ αρ. 78/14-3-2017 Υπουργική Απόφαση.

Με την υπ’ αρ. 96/30-3-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ)

Η αίτηση υποβάλλεται αρχικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Επιτελικής Δομής.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στις ειδικές φόρμες τα στοιχεία τους και επιλέγουν μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες/υποκατηγορίες του καταλόγου στις οποίες επιθυμούν να εγγραφούν. Τα δικαιολογητικά που ζητούνται σε κάθε περίπτωση, μεταφορτώνονται σε ψηφιακή μορφή στο σύστημα υποβολής αίτησης.

Στο τέλος της διαδικασίας οι αιτούντες εκτυπώνουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα με τα στοιχεία τους, τις επιλογές τους από τις κατηγορίες και υποκατηγορίες του Καταλόγου και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν αποτελούν γνήσια ψηφιακά αντίγραφα

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που εκτυπώθηκε από το σύστημα, υπογεγραμμένης με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της πρόσκλησης.

Διεύθυνση:  Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, Κοραή 4, 4ος Όροφος, 105 64 Αθήνα.

 

Αποφάσεις ένταξης φυσικών και νομικών προσώπων στον Κατάλογο

 

 

Η δημοσιότητα των πράξεων που υλοποιεί η Ε.Δ. ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται από την Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Συγκεκριμένα,, στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με Κωδικό ΟΠΣ 5003789, προβλέπονται:

    • η ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής και ο σχεδιασμός δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις που υλοποιεί η ΕΔ στο ΕΣΠΑ
    • η παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και υλικού προβολής και δημοσιότητας των δράσεων
    • η διενέργεια ημερίδων για την ενημέρωση των ωφελουμένων των πράξεων που υλοποιεί η Ε.Δ. και για την ευαισθητοποίηση των πολιτών
    • η πραγματοποίηση εκδηλώσεων προβολής των προγραμμάτων της Ε.Δ καθώς και η οργάνωση λοιπών ενεργειών δημοσιότητας

Ειδικότερες ενέργειες δημοσιότητας υλοποιούνται στο πλαίσιο των πράξεων στις οποίες είναι δικαιούχος η ΕΔ ΕΣΠΑ.

Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι δικαιούχος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ τ. Β’ αρ. 677/3-3-2017) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Με την υπ’ αρ. 1045/20-1-2017 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΑΔΑ: 7Κ2Κ456ΧΙ8-ΝΑΣ) εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η πράξη «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με Κωδικό ΟΠΣ 5003789.

Η Πράξη έχει αντικείμενο την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να συνδιαμορφώνει με τις άλλες υπηρεσίες και την ηγεσία τη στρατηγική και τις πολιτικές του Υπουργείου και να τις εφαρμόζει μέσω του σχεδιασμού και προγραμματισμού έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο της Επιτελικής Δομής αφορά τον σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την υλοποίηση δράσεων σε τρία (3) επιχειρησιακά προγράμματα: α) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση», β) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 και γ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα».

Σκοπός της πράξης και δεδομένου του πολυσύνθετου ρόλου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία της Ε.Δ., να ενισχυθούν οι υποδομές της, να αναπτυχθεί το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει και να υποστηριχθεί διαχειριστικά στο σημαντικό και απαιτητικό έργο της.

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.147.172,00 €.

Η ημερομηνία έναρξης της πράξης είναι η 1/1/2017 και λήξης η 31/12/2019.