Δημοσίευση ορθής επανάληψης, ως προς την παράγραφο 2.3.2, σελ. 31, "Μαθηματικός τύπος κατάταξης προσφορών", της διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για το Υποέργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Διοικητική Κωδικοποίηση του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης» στο πλαίσιο της Πράξης «Διοικητική Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5114214

Μετάβαση στη σελίδα της Πρόσκλησης