Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Τεχνικός Σύμβουλος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ». Δημοσιεύθηκαν διευκρινίσεις.

Τίτλος της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» MIS 5003789
Αριθμός Διακήρυξης 01/2020
ΑΔΑΜ 20PROC006484753 2020-03-27
ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΗΔΗΣ  90046-Ι, 90390
Προϋπολογισμός

Τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (420.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ Ι: Διακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (204.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (216.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV 79411000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης)
Χρονική διάρκεια σύμβασης Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 4/5/2020 και ώρα 10:00 / Τροποποιήθηκε: 1/6/2020 και ώρα 10:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

8/5/2020 και ώρα 11:00 / Τροποποιήθηκε: 5/6/2020 και ώρα 11:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ οι απαντήσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005868404) Διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης «Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ»  μέσω Καταλόγου βάσει του άρθρου 119 του Ν.4412/2016

Τίτλος της Πράξης « Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», MIS 5003789
Αρ. Διακ.  
ΑΔΑΜ  19PROC005959882 2019-12-04
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400 €)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Aντικείμενο - CPV 79411000: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
Χρονική διάρκεια σύμβασης Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 16/12/2019 και ώρα 13:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

17/12/2019 και ώρα 10:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Σχετικά αρχεία

 


 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διατύπωση προτεραιοτήτων και προτάσεων στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027»  μέσω Καταλόγου βάσει του άρθ. 119 του Ν.4412/2016

Τίτλος της Πράξης « Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», MIS 5003789
Αρ. Διακ.  
ΑΔΑΜ 19PROC005959484 2019-12-4
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400 €)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Aντικείμενο - CPV 71241000-9: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
Χρονική διάρκεια σύμβασης Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 16/12/2019 και ώρα 13:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

17/12/2019 και ώρα 10:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην "Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων και έγκριση του οριστικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών", στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 476/01-10-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το Υποέργο 2 με τίτλο: "Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών" της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007898, που συγχρηματοδείται από το "Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ".

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.