Δημοσίευση Μητρώων Παρόχων Τηλεκατάρτισης και Παρόχων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης της Πρόσκλησης 2/2020 

Σύζευξη Παρόχων κατάρτισης - ΟΣΚΤ

Απόφαση συγκρότησης Μητρώου εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ)

Απόφαση συγκρότησης Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τους Παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης, καθώς και για τα αντικείμενα κατάρτισης στους ιστοτόπους των φορέων που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω Μητρώα.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καλούνται οι πάροχοι κατάρτισης του μητρώου που συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ. 305/6-4-2020 (ΑΔΑ:Ψ3Ε246ΜΤΛΚ-ΧΙ6) Απόφαση να δηλώσουν στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ https://elearning.yeka.gr την Πέμπτη 9/4 και από τις 15:00 έως στις 21:00 τη σύζευξη τους με εγκεκριμένο/ους πάροχο/ους ΟΣΤΚ  της υπ. αριθμ. πρωτ. 306/6-4-2020 (ΑΔΑ: 62ΕΓ46ΜΤΛΚ-0ΝΝ) και τα αντικείμενα κατάρτισής που προσφέρουν, καθώς και να αναρτήσουν τα απαιτούμενα του κεφαλαίου 7 της Πρόσκλησης 2/2020. Οι ωφελούμενοι καθώς και οι εξουσιοδοτούμενοι πάροχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα (είτε με την διαδικασία Α είτε με τη διαδικασία Β αντιστοίχως) την Πέμπτη 9/4 από τις 21:30 και μετά.