Διακήρυξη δημόσιου με την ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, για την Πράξη «Υποστήριξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αυτόματου υπολογισμού, τήρησης και διάθεσης ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΤΕ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5060300.             

Τίτλος της Πράξης «Υποστήριξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αυτόματου υπολογισμού, τήρησης και διάθεσης ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)» MIS 5060300
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης 1170
ΑΔΑΜ 20PROC007929196 2020-12-24
Προϋπολογισμός

1.206.452,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

1.496.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

72000000: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

Χρονική διάρκεια σύμβασης Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 01/02/2021 και ώρα 16:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

05/02/2021 και ώρα 11:00 

Κριτήριο ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

  • Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σαφήνεια πρότασης, συνολική προσέγγιση και κατανόηση του έργου· μεθοδολογία οργάνωσης διοίκησης και υλοποίησης έργου· μεθοδολογία οργάνωσης διοίκησης και υλοποίησης έργου / Στάθμιση: 85
  • Τιμή - Στάθμιση: 15
Σχετικά αρχεία

 

 

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Ηλεκτρονικού εξοπλισμού επιθεωρητών ΣΕΠΕ». 

Τίτλος της Πράξης «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιθεωρητών ΣΕΠΕ» MIS 5010995
Αριθμός Διακήρυξης  
ΑΔΑΜ 20PROC007630053 2020-11-11
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ  97960
Προϋπολογισμός

Διακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (260.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

Τριακόσιες είκοσι δύο τετρακόσια χιλιάδες ευρώ (322.400,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Χρονική διάρκεια σύμβασης Ενενήντα (90) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 14/12/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

18/12/2020 και ώρα 11:00 

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της υπηρεσίας: «Ανάπτυξη Γενικών Μητρώων στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4635/2019» στο πλαίσιο του ΥΠ3 της Πράξης: «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007898. 

Τίτλος της Πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών» MIS 5007898
Αριθμός Διακήρυξης  
ΑΔΑΜ 20PROC007288639 2020-09-10
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ  
Προϋπολογισμός

Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

72200000-7: Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών

Χρονική διάρκεια σύμβασης Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 30/9/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

1/10/2020 και ώρα 10:00 

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την υπηρεσία «Διαλειτουργικότητα δεδομένων των Πληροφορικών Συστημάτων του ΣΕΠΕ με βάσεις δεδομένων άλλων δημόσιων φορέων».             

Τίτλος της Πράξης «Διαλειτουργικότητα δεδομένων των Πληροφορικών Συστημάτων του ΣΕΠΕ με βάσεις δεδομένων άλλων δημόσιων φορέων» MIS 5010995
Αριθμός Διακήρυξης  
ΑΔΑΜ 20PROC007558058 2020-10-29
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ  97961
Προϋπολογισμός

Εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

Εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (124.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

72212211-1: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών

Χρονική διάρκεια σύμβασης Δέκα(10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 30/11/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

04/12/2020 και ώρα 11:00 

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία και με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: ««Μελέτη για σχεδιασμό και ανάπτυξη μεθοδολογίας, προτυποποίηση των διαδικασιών και διαχείριση της διαθέσιμης πληροφορίας για την Υγεία και Ασφάλεια» και «Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών». 

Τίτλος της Πράξης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία» MIS 5003789
Αριθμός Διακήρυξης 02/2020
ΑΔΑΜ 20PROC006707375 2020-05-14
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 62773
Προϋπολογισμός

Εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (135.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

Εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (167.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

79930000-2 (Ειδικές υπηρεσίες μελετών)

72262000-9 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού)

Χρονική διάρκεια σύμβασης Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 15/6/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

19/6/2020 και ώρα 11:00 

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία