Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ οι απαντήσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 8/2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007929196) Διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού («Υποστήριξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αυτόματου υπολογισμού, τήρησης και διάθεσης ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)»). Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ ή στη σελίδα της Διακήρυξης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».

 1. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄- Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στη Δράση;

  Όχι. Αίτηση για συμμετοχή στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μόνο όσοι φορτοεκφορτωτές είναι μέλη στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς ή στο Μητρώο Α` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς (Εισαγωγικό) του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.).
 2. Οι φορτοεκφορτωτές των λιμενικών ζωνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β του ΕΜΦ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στη Δράση;

  Όχι. Αίτηση για συμμετοχή στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μόνο όσοι φορτοεκφορτωτές είναι μέλη στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς ή στο Μητρώο Α` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς (Εισαγωγικό) του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.).

 

10/02/2021

 1. Όσον αφορά την αίτηση παρόχου και ειδικότερα τη συμπλήρωση του πίνακα εμπειρίας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπου οφείλει για την απόδειξη της εμπειρίας υλοποίησής τους να κατέχει βεβαίωση/πρωτόκολλο υλοποίησης φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου, στην περίπτωση που ο πάροχος έχει υλοποιήσει τέτοιου είδους προγράμματα από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) πρέπει να προσκομισθεί σχετική βεβαίωση;

  Ναι. Η ΕΥ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία του ΥΠΕΚΥΠ, και ως εκ τούτου δεν διαθέτει στο αρχείο της στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΣΕΚ από άλλες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΥΠ όπως π.χ. την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, ΟΑΕΔ.

 

22/02/2021

 1. Κατά τη διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων, ποια είναι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από διαχειριστή εταιρίας ΕΠΕ προς απόδειξη της απασχόλησής του και ποια προς απόδειξη των προσόντων του ως επιστημονικό προσωπικό;

  Επί κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII της Πρόσκλησης, εφόσον ο διαχειριστής απασχολείται στην εταιρία και λαμβάνει αμοιβή, η απασχόλησή του εξομοιώνεται με έμμισθη σχέση, και ως εκ τούτου προς απόδειξή της ο διαχειριστής οφείλει να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στις περιπτώσεις έμμισθου προσωπικού, ήτοι i) έντυπο Ε3 από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ii) αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ), iii) παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας εργαζομένων της επιχείρησης (τραπεζικά extraits) για το αιτούμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τη παράγραφο10 του άρθρου 38 του Ν. 4387 του 2016 (ΦΕΚ 85 /Α /12- 05-2016) και τη με αριθμό 22528/430/2017/ΦΕΚ1721/Β/18-05-2017ΚΥΑ.
  Αναφορικά με την απόδειξη των προσόντων του ως επιστημονικό προσωπικό, ο διαχειριστής υποβάλλει τα οριζόμενα στο κεφ. 5.2 της Πρόσκλησης ανά θέση ευθύνης, κατά περίπτωση.
 2. Κατά τη διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων, εάν ο πάροχος κατάρτισης δεν διαθέτει ίδια εμπειρία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που καταλήγουν σε πιστοποίηση, τουλάχιστον 2.000 ανθρωποωρών κατάρτισης κατά την τελευταία τριετία (έτη 2018-2020),αλλά επικαλείται την εμπειρία του Δ/ντή Κατάρτισης, ποια στοιχεία τεκμηρίωσης οφείλει να συμπεριλάβει στον πίνακα του σημείου 11 κεφ. 5.2 για την απόδειξη της αιτούμενης εμπειρίας υλοποίησης;

  Σε περίπτωση παρόχων κατάρτισης που τεκμηριώνουν την εμπειρία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω του Δ/ντή Κατάρτισης, χωρίς χρονικό περιορισμό ,ο πάροχος οφείλει να συμπεριλάβει στον πίνακα του σημείου 11 κεφ. 5.2, ως στοιχεία τεκμηρίωσης:
  (α) αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας που προέρχεται αποκλειστικά από την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως βεβαιώσεις/πρωτόκολλα υλοποίησης φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου δημοσίων/ιδιωτικών φορέων/εργοδοτών, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επίσημα έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία κλπ, όπου θα περιγράφονται απαραιτήτως τα καθήκοντα.
  (β) μεμονωμένα ή/και σε συνδυασμό αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) και βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ, σε περίπτωση απασχόλησης του Δ/ντή Κατάρτισης με έμμισθη σχέση ή τη σχετική σύμβαση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τυχόν παλαιότερες συμβάσεις ή Καταστάσεις Συμφωνητικών, σε περίπτωση απασχόλησης του Δ/ντή Κατάρτισης με σύμβαση έργου, που αφορούν στην ως άνω εμπειρία υλοποίησης.
 3. Κατά τη διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων, και ειδικότερα ως προς την απόδειξη των προσόντων του στελεχιακού δυναμικού που απασχολείται με έμμισθη σχέση, ποια είναι τα δικαιολογητικά που δύναται να υποβληθούν, εναλλακτικά, αντί (α) των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) και (β) των παραστατικών/αποδεικτικών πληρωμής μισθοδοσίας (τραπεζικά extraits);

  Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθούν:
  (α) αντί των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ), βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ. Για το χρονικό διάστημα που δεν περιλαμβάνεται στην ως άνω βεβαίωση, υποβάλλονται οι αντίστοιχες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ).
  (β) αντί των παραστατικών/αποδεικτικών πληρωμής μισθοδοσίας (τραπεζικά extraits), παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας για το, κατά περίπτωση, αιτούμενο χρονικό διάστημα, ήτοι: βεβαίωση αποδοχών η οποία εκτυπώνεται από τη σχετική πλατφόρμα του taxisnet ανά έτος ή αποδεικτικά καταβολής μισθοδοσίας από πιστωτικό ίδρυμα, συνοδευόμενα αμφότερα από Υπεύθυνη Δήλωση του στελέχους για την καταβολή της μισθοδοσίας του κατά το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
  Σημειώνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να υποβληθούν μεμονωμένα ή / και σε συνδυασμό, προκειμένου να καλυφθεί το αιτούμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα.

 

Πλοήγηση στη σελίδα της πρόσκλησης

Διακήρυξη δημόσιου με την ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, για την Πράξη «Υποστήριξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αυτόματου υπολογισμού, τήρησης και διάθεσης ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΤΕ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5060300.             

Τίτλος της Πράξης «Υποστήριξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αυτόματου υπολογισμού, τήρησης και διάθεσης ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)» MIS 5060300
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης 1170
ΑΔΑΜ 20PROC007929196 2020-12-24
Προϋπολογισμός

1.206.452,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

1.496.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

72000000: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

Χρονική διάρκεια σύμβασης Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 01/02/2021 και ώρα 16:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

05/02/2021 και ώρα 11:00 

Κριτήριο ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

 • Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σαφήνεια πρότασης, συνολική προσέγγιση και κατανόηση του έργου· μεθοδολογία οργάνωσης διοίκησης και υλοποίησης έργου· μεθοδολογία οργάνωσης διοίκησης και υλοποίησης έργου / Στάθμιση: 85
 • Τιμή - Στάθμιση: 15
Σχετικά αρχεία

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών».             

Τίτλος της Πρόσκλησης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» κωδ. ΟΠΣ 5051556
Αριθμός Πρόσκλησης 9/2020
ΑΔΑ 9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 - 2020

Προϋπολογισμός

9.500.000 €

Aντικείμενο Πρόσκλησης

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίαςκαι Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών», με κωδικό ΟΠΣ 5051556.

Η Πράξη, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.πρωτ. 1604/292/Α3/13.03.2020 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΨΩ9Λ46ΜΤΛΡ-9ΧΨ) ως ισχύει, χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 2Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεριότητας 8v.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης, θα υλοποιηθεί η δράση της κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων 5.000 φορτοεκφορτωτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς ή στο Μητρώο Α` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων της ειδικότητας του Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς, όπως αυτές ορίζονται στον ν.4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α/23-2-2017) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. πρωτ. οικ. 20303/383/2017 (ΦΕΚ 1623/Β/11-5-2017), στην οποία ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΜΦ.

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 1. υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (150 ωρών εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν σε θεωρητικό μέρος και 30 ώρες αφορούν σε πρακτικό μέρος – μελέτη περιπτώσεων), βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους
 2. πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Τις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης θα παρέχουν αδειοδοτημένα Κέντρα Δια βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) επιπέδου 1 και επιπέδου 2, που πληρούν τους όρους της παρούσας και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων, αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης, νομικά πρόσωπα αστικού ή εμπορικού δικαίου, που είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, και έχουν εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Φορείς διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών λιμένα ή ξηράς, σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 30 της με αριθμ. 228536 (ΦΕΚ Β' 12/10.01.2018) Κ.Υ.Α. και έχουν ανταποκριθεί στην από 21.10.2020 ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι ωφελούμενοι της Δράσης δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης. Επιπλέον, κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετείχε σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 5.000 ωφελούμενοι.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Χρονική διάρκεια Το φυσικό αντικείμενό της Δράσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2021 και το οικονομικό μέχρι τις 31/03/2022
Σχετικά αρχεία

          

16/06/2021: Ανακοίνωση προς τους παρόχους κατάρτισης της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020)

«Σε περίπτωση υλοποίησης της κατάρτισης με τη μέθοδο της σύγχρονης ή και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό υλικό θα διατεθεί σε ψηφιοποιημένη μορφή από το ΥΠΕΚΥΠ, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας https://www.voucher.gov.gr έως τις 10/07/2021

23/06/2021: Για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, ο πάροχος κατάρτισης υποβάλει προς έγκριση στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ σχετικό αίτημα εγγράφως, το οποίο περιλαμβάνει:

 • τον αριθμό των ωφελούμενων που θα καταρτισθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης και
 • τις υπεύθυνες δηλώσεις των ωφελουμένων προς τον πάροχο κατάρτισης ότι διαθέτουν την ικανότητα χρήσης υπολογιστή, εφαρμογών κάμερας, μικροφώνου και ηχείου, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Οι πάροχοι κατάρτισης δύνανται να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή και να προσκομίσουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Κοραή 4, 105 64 Αθήνα) τα σχετικά αιτήματα στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ.

Μετά από την υποβολή των ανωτέρω, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ προβαίνει σε έλεγχο και εγκρίνει το σχετικό αίτημα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με τη δια ζώσης κατάρτιση, ισχύει η με αρ. πρωτ. K1/55596/13-05-2021 Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με την οποία μπορούν να γίνονται δια ζώσης μαθήματα σε Κ.Δ.Β.Μ., εφόσον τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

28/06/2021: Γνωστοποιείται ότι η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης (training voucher) των ωφελουμένων της δράσης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020 – ΑΔΑ: 9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6), παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

29/09/2021: Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 1505/29-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΖ946ΜΤΛΚ- ΣΚ3) Υ.Α. με θέμα: «1 η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1211/31.12.2020 (αρ. 09/2020 - ΑΔΑ: 9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)»:

 • οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών, μετά από την έγκριση του Καταλόγου Θεμάτων του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη εξέταση.

Η έγκριση του Καταλόγου Θεμάτων του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Δείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΩΖ946ΜΤΛΚ-ΣΚ3) με θέμα «1η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1211/31.12.2020 (αρ. 09/2020 - ΑΔΑ: 9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556), ως προς την υλοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης».

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Ηλεκτρονικού εξοπλισμού επιθεωρητών ΣΕΠΕ». 

Τίτλος της Πράξης «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιθεωρητών ΣΕΠΕ» MIS 5010995
Αριθμός Διακήρυξης  
ΑΔΑΜ 20PROC007630053 2020-11-11
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ  97960
Προϋπολογισμός

Διακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (260.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

Τριακόσιες είκοσι δύο τετρακόσια χιλιάδες ευρώ (322.400,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Χρονική διάρκεια σύμβασης Ενενήντα (90) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 14/12/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

18/12/2020 και ώρα 11:00 

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Τίτλος
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία 02/2020
Πρόσκληση - Προκήρυξη Ενημέρωση δικαιούχων της Πρόσκλησης 2/2020 στους οποίους καταβλήθηκε το ποσό των 200 ευρώ