Διακήρυξη δημόσιου με την ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, για την Πράξη «Υποστήριξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αυτόματου υπολογισμού, τήρησης και διάθεσης ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΤΕ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5060300.             

Τίτλος της Πράξης «Υποστήριξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αυτόματου υπολογισμού, τήρησης και διάθεσης ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)» MIS 5060300
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης 1170
ΑΔΑΜ 20PROC007929196 2020-12-24
Προϋπολογισμός

1.206.452,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

1.496.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

72000000: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

Χρονική διάρκεια σύμβασης Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 01/02/2021 και ώρα 16:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

05/02/2021 και ώρα 11:00 

Κριτήριο ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

  • Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σαφήνεια πρότασης, συνολική προσέγγιση και κατανόηση του έργου· μεθοδολογία οργάνωσης διοίκησης και υλοποίησης έργου· μεθοδολογία οργάνωσης διοίκησης και υλοποίησης έργου / Στάθμιση: 85
  • Τιμή - Στάθμιση: 15
Σχετικά αρχεία