Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ οι απαντήσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 8/2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007929196) Διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού («Υποστήριξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αυτόματου υπολογισμού, τήρησης και διάθεσης ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)»). Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ ή στη σελίδα της Διακήρυξης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».