Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την υπηρεσία «Διαλειτουργικότητα δεδομένων των Πληροφορικών Συστημάτων του ΣΕΠΕ με βάσεις δεδομένων άλλων δημόσιων φορέων».             

Τίτλος της Πράξης «Διαλειτουργικότητα δεδομένων των Πληροφορικών Συστημάτων του ΣΕΠΕ με βάσεις δεδομένων άλλων δημόσιων φορέων» MIS 5010995
Αριθμός Διακήρυξης  
ΑΔΑΜ 20PROC007558058 2020-10-29
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ  97961
Προϋπολογισμός

Εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

Εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (124.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Aντικείμενο - CPV

72212211-1: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών

Χρονική διάρκεια σύμβασης Δέκα(10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 30/11/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

04/12/2020 και ώρα 11:00 

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Σχετικά αρχεία