1. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄- Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στη Δράση;

  Όχι. Αίτηση για συμμετοχή στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μόνο όσοι φορτοεκφορτωτές είναι μέλη στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς ή στο Μητρώο Α` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς (Εισαγωγικό) του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.).
 2. Οι φορτοεκφορτωτές των λιμενικών ζωνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β του ΕΜΦ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στη Δράση;

  Όχι. Αίτηση για συμμετοχή στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μόνο όσοι φορτοεκφορτωτές είναι μέλη στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς ή στο Μητρώο Α` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς (Εισαγωγικό) του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.).

 

10/02/2021

 1. Όσον αφορά την αίτηση παρόχου και ειδικότερα τη συμπλήρωση του πίνακα εμπειρίας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπου οφείλει για την απόδειξη της εμπειρίας υλοποίησής τους να κατέχει βεβαίωση/πρωτόκολλο υλοποίησης φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου, στην περίπτωση που ο πάροχος έχει υλοποιήσει τέτοιου είδους προγράμματα από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) πρέπει να προσκομισθεί σχετική βεβαίωση;

  Ναι. Η ΕΥ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία του ΥΠΕΚΥΠ, και ως εκ τούτου δεν διαθέτει στο αρχείο της στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΣΕΚ από άλλες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΥΠ όπως π.χ. την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, ΟΑΕΔ.

 

22/02/2021

 1. Κατά τη διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων, ποια είναι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από διαχειριστή εταιρίας ΕΠΕ προς απόδειξη της απασχόλησής του και ποια προς απόδειξη των προσόντων του ως επιστημονικό προσωπικό;

  Επί κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII της Πρόσκλησης, εφόσον ο διαχειριστής απασχολείται στην εταιρία και λαμβάνει αμοιβή, η απασχόλησή του εξομοιώνεται με έμμισθη σχέση, και ως εκ τούτου προς απόδειξή της ο διαχειριστής οφείλει να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στις περιπτώσεις έμμισθου προσωπικού, ήτοι i) έντυπο Ε3 από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ii) αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ), iii) παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας εργαζομένων της επιχείρησης (τραπεζικά extraits) για το αιτούμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τη παράγραφο10 του άρθρου 38 του Ν. 4387 του 2016 (ΦΕΚ 85 /Α /12- 05-2016) και τη με αριθμό 22528/430/2017/ΦΕΚ1721/Β/18-05-2017ΚΥΑ.
  Αναφορικά με την απόδειξη των προσόντων του ως επιστημονικό προσωπικό, ο διαχειριστής υποβάλλει τα οριζόμενα στο κεφ. 5.2 της Πρόσκλησης ανά θέση ευθύνης, κατά περίπτωση.
 2. Κατά τη διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων, εάν ο πάροχος κατάρτισης δεν διαθέτει ίδια εμπειρία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που καταλήγουν σε πιστοποίηση, τουλάχιστον 2.000 ανθρωποωρών κατάρτισης κατά την τελευταία τριετία (έτη 2018-2020),αλλά επικαλείται την εμπειρία του Δ/ντή Κατάρτισης, ποια στοιχεία τεκμηρίωσης οφείλει να συμπεριλάβει στον πίνακα του σημείου 11 κεφ. 5.2 για την απόδειξη της αιτούμενης εμπειρίας υλοποίησης;

  Σε περίπτωση παρόχων κατάρτισης που τεκμηριώνουν την εμπειρία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω του Δ/ντή Κατάρτισης, χωρίς χρονικό περιορισμό ,ο πάροχος οφείλει να συμπεριλάβει στον πίνακα του σημείου 11 κεφ. 5.2, ως στοιχεία τεκμηρίωσης:
  (α) αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας που προέρχεται αποκλειστικά από την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως βεβαιώσεις/πρωτόκολλα υλοποίησης φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου δημοσίων/ιδιωτικών φορέων/εργοδοτών, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επίσημα έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία κλπ, όπου θα περιγράφονται απαραιτήτως τα καθήκοντα.
  (β) μεμονωμένα ή/και σε συνδυασμό αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) και βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ, σε περίπτωση απασχόλησης του Δ/ντή Κατάρτισης με έμμισθη σχέση ή τη σχετική σύμβαση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τυχόν παλαιότερες συμβάσεις ή Καταστάσεις Συμφωνητικών, σε περίπτωση απασχόλησης του Δ/ντή Κατάρτισης με σύμβαση έργου, που αφορούν στην ως άνω εμπειρία υλοποίησης.
 3. Κατά τη διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων, και ειδικότερα ως προς την απόδειξη των προσόντων του στελεχιακού δυναμικού που απασχολείται με έμμισθη σχέση, ποια είναι τα δικαιολογητικά που δύναται να υποβληθούν, εναλλακτικά, αντί (α) των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) και (β) των παραστατικών/αποδεικτικών πληρωμής μισθοδοσίας (τραπεζικά extraits);

  Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθούν:
  (α) αντί των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ), βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ. Για το χρονικό διάστημα που δεν περιλαμβάνεται στην ως άνω βεβαίωση, υποβάλλονται οι αντίστοιχες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ).
  (β) αντί των παραστατικών/αποδεικτικών πληρωμής μισθοδοσίας (τραπεζικά extraits), παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας για το, κατά περίπτωση, αιτούμενο χρονικό διάστημα, ήτοι: βεβαίωση αποδοχών η οποία εκτυπώνεται από τη σχετική πλατφόρμα του taxisnet ανά έτος ή αποδεικτικά καταβολής μισθοδοσίας από πιστωτικό ίδρυμα, συνοδευόμενα αμφότερα από Υπεύθυνη Δήλωση του στελέχους για την καταβολή της μισθοδοσίας του κατά το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
  Σημειώνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να υποβληθούν μεμονωμένα ή / και σε συνδυασμό, προκειμένου να καλυφθεί το αιτούμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα.

 

Πλοήγηση στη σελίδα της πρόσκλησης