Έκδοση Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην "Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων και έγκριση του οριστικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών", στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 476/01-10-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το Υποέργο 2 με τίτλο: "Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών" της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007898, που συγχρηματοδείται από το "Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ".

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.