Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερου του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την προμήθεια: «Ανανέωση εξοπλισμού και ενοποίηση εξοπλισμού» του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Τίτλος της Πράξης « Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)», MIS 5010995
Αρ. Διακ. 01/2019
ΑΔΑΜ  19PROC004691278 2019-03-28
Προϋπολογισμός Eκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (193.540,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (239.989,60€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Aντικείμενο - CPV 30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
30231000-7: Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
30232110-8: Εκτυπωτές λέιζερ,
30216110-0: Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής,
30121200-5: Φωτοαντιγραφικές συσκευές
Χρονική διάρκεια σύμβασης Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 20/05/2019 και ώρα 15:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

24/05/2019 και ώρα 11:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ.Ε.Κ.ΥΠ προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, για την πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων στις Μονάδες της. Από τις
συγκεκριμένες θέσεις, οι πέντε (5) αφορούν στελέχη κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ και η μία (1) κατηγορία εκπαίδευσης ΔΕ. Για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ, ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν στελέχη όλων των ειδικοτήτων.

Η απόσπαση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 83071/ΕΥΘΥ 781/4-8-2016 (ΦΕΚ 2643 Β’) ΚΥΑ για τη «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα συνοδευόμενη από το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης. Η αίτηση με τα συνημμένα έγγραφα υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η αίτηση με το βιογραφικό σημείωμα μπορούν να υποβληθούν και σε φάκελο με την ένδειξη «Για την στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Ο φάκελος είτε:
Α. θα υποβληθεί στο πρωτόκολλο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00
π.μ. μέχρι 15.00 μ.μ., είτε
Β. θα αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση :
Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ)
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, Μονάδα Γ ‘ (4ος όροφος)


Η Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αίτηση Υποψηφιότητας
Βιογραφικό Σημείωμα (πρότυπο)
ΚΥΑ Διάρθρωσης Ε.Δ.ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ

 

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την υπηρεσία «Τεχνικός Σύμβουλος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,

Τίτλος της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», MIS 5003789
Αρ. Διακ. 02/2019
ΑΔΑΜ  18PROC004113500 2018-12-03
Προϋπολογισμός Πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (542.800,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εβδομήντα δύο ευρώ (673.072,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια σύμβασης Είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ---- 2019 και ώρα 14:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

----- 2019 και ώρα 11:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ οι διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν για τον διαγωνισμό 5/2018 με Α.Α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 61330. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Πρόγραμμα ανάπτυξης και προαγωγής δώδεκα κλαδικών εργαλείων (12) OiRA (Online Interactive Risk Assessment) για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις»,

Τίτλος της Πράξης Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία, MIS 5007872
Αρ. Διακ. 05/2018
ΑΔΑΜ  18PROC004113500 2018-12-03
Προϋπολογισμός Eκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (169.032,25 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Διακόσιες εννιά χιλιάδες εξακόσια ευρώ ευρώ (209.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια του έργου Σαράντα δύο (42) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Σχετικά αρχεία

 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Τίτλος
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 04/2018
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 03/2018
Πρόσκληση - Προκήρυξη Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός 02/2018
Πρόσκληση - Προκήρυξη Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός 01/2017