Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερου του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την προμήθεια: «Ανανέωση εξοπλισμού και ενοποίηση εξοπλισμού» του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Τίτλος της Πράξης « Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)», MIS 5010995
Αρ. Διακ. 01/2019
ΑΔΑΜ  19PROC004691278 2019-03-28
Προϋπολογισμός Eκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (193.540,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (239.989,60€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Aντικείμενο - CPV 30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
30231000-7: Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
30232110-8: Εκτυπωτές λέιζερ,
30216110-0: Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής,
30121200-5: Φωτοαντιγραφικές συσκευές
Χρονική διάρκεια σύμβασης Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 20/05/2019 και ώρα 15:00
ΕΛΗΞΕ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

24/05/2019 και ώρα 11:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Σχετικά αρχεία