Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ.Ε.Κ.ΥΠ προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, για την πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων στις Μονάδες της. Από τις
συγκεκριμένες θέσεις, οι πέντε (5) αφορούν στελέχη κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ και η μία (1) κατηγορία εκπαίδευσης ΔΕ. Για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ, ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν στελέχη όλων των ειδικοτήτων.

Η απόσπαση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 83071/ΕΥΘΥ 781/4-8-2016 (ΦΕΚ 2643 Β’) ΚΥΑ για τη «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα συνοδευόμενη από το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης. Η αίτηση με τα συνημμένα έγγραφα υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η αίτηση με το βιογραφικό σημείωμα μπορούν να υποβληθούν και σε φάκελο με την ένδειξη «Για την στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Ο φάκελος είτε:
Α. θα υποβληθεί στο πρωτόκολλο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00
π.μ. μέχρι 15.00 μ.μ., είτε
Β. θα αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση :
Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ)
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, Μονάδα Γ ‘ (4ος όροφος)


Η Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αίτηση Υποψηφιότητας
Βιογραφικό Σημείωμα (πρότυπο)
ΚΥΑ Διάρθρωσης Ε.Δ.ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ