Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την υπηρεσία «Τεχνικός Σύμβουλος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,

Τίτλος της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», MIS 5003789
Αρ. Διακ. 02/2019
ΑΔΑΜ  18PROC004113500 2018-12-03
Προϋπολογισμός Πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (542.800,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εβδομήντα δύο ευρώ (673.072,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια σύμβασης Είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ---- 2019 και ώρα 14:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

----- 2019 και ώρα 11:00

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Σχετικά αρχεία