Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ οι διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν για τον διαγωνισμό 5/2018 με Α.Α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 61330. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.