Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, για την πράξη «Δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ)»

Τίτλος της Πρόσκλησης Δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ)
Κωδικός Πρόσκλησης 169012 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Προϋπολογισμός Εκατό εικοσιπέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (125.240,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν μία χιλιάδες ευρώ (101.000,00€), ΦΠΑ : είκοσι τέσσερεις χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (24.240,00€))
Αντικείμενο Πρόσκλησης Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η προτυποποίηση διαδικασιών, η ενημέρωση του προσωπικού, η εκπόνηση κώδικα καλής συμπεριφοράς, καθώς και η σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή των διαδικασιών και των εργαλείων από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΥΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).
Καταληκτική ημ/νία υποβολής Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022, και ώρα 12:00
Σχετικά αρχεία