Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης, με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας, για την υπηρεσία «Διαφήμιση σε Social Media», σύμβαση 9 του έργου «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τίτλος της Διακήρυξης Διαφήμιση σε διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Κωδικός Διακήρυξης 176445 (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Ταμείο Χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Προϋπολογισμός Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
Αντικείμενο Πρόσκλησης

Σχεδιασμός Στρατηγικού Σχεδίου Ψηφιακής Επικοινωνίας και υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών σε διαδίκτυο και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:

  • Δράση 1: Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση του πλάνου μέσων (digital media plan) για το διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Δράση 2: Δημιουργικός Σχεδιασμός & Παραγωγή Διαφημιστικών banners για το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Δράση 3: Διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης & διαφημιστικών καμπανιών
Καταληκτική ημ/νία υποβολής 20/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
Σχετικά αρχεία