Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας, προτυποποίηση διαδικασιών, οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία/υποστήριξη του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών

Τίτλος της Πράξης Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών και συμφιλιωτικών διαδικασιών
Αρ. Διακ. 02/2018
ΑΔΑΜ 18PROC002952250 2018-04-17
Προϋπολογισμός Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εκατόν έντεκα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (111.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια του έργου Είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Τετάρτη 09/05/2018 και ώρα 16:00
ΕΛΗΞΕ
Σχετικά αρχεία