Δημιουργία εφαρμογής για την καταχώριση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του ΥΠΕΚΑΑ, των ωρών εργασίας, της υπερεργασίας και νόμιμης κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων

Τίτλος της Πράξης  Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Αρ. Διακ. 01/2017
ΑΔΑΜ 17PROC002159076 2017-10-27
Προϋπολογισμός Eβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (79.800,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα δύο ευρώ (98.952,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια του έργου Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 16:00
ΕΛΗΞΕ
Σχετικά αρχεία