Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων/Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης και εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για τις ειδικότητες «Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων»

Τίτλος της Πράξης «Αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΦΜ). Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων «Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων»
Αρ. Διακ. 03/2018
ΑΔΑΜ 18PROC003632147 2018-09-03
Προϋπολογισμός Τριάντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (31.177,42€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (38.660,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Χρονική διάρκεια του έργου Τρεις (03) μήνες από την υπογραφής της σύμβασης
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ.  
ΕΛΗΞΕ
Σχετικά αρχεία