Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης / AFCOS βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 όπως ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ηλεκτρονικά στην διεύθυνση kataggelies.gsac.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς στη διεύθυνση www.gsac.gov.gr.

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ παρέχει υποστήριξη σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εξειδίκευση των αναγκών, την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και τον προγραμματισμό της υλοποίησης δράσεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-20. Παράλληλα ενεργεί και ως φορέας πρότασης για την εξειδίκευση των δράσεων από τις οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης, ενώ συνεργάζεται με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης για την έκδοση των σχετικών Προσκλήσεων προς τους δικαιούχους.

Ο πίνακας των πράξεων στις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ έχει λειτουργήσει ως φορέας πρότασης είναι ο ακόλουθος:

Α/Α Τίτλος Πράξης / Κωδ. ΟΠΣ Προϋπολογισμός Διάρκεια Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Πρόσκληση Δικαιούχος Φάση υλοποίησης
1 Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων / MIS 5021481 9.594.800,00 € 24 μήνες ΕΠΑΝΕΚ / 89 ΕΣΕΕ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 3433/1112/Α3, ΑΔΑ: 97ΗΨ465ΧΙ8-1ΕΓ

2 Ολοκληρωμένος μηχανισμός παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη / MIS 5034569 200.000,00 € 24 μήνες ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ / ΑΝΑΔ33 ΟΚΕ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 202/16.1.2019, ΑΔΑ: 97Φ3465ΧΙ8-Η7Η

3 Κρίσιμες Μηχανογραφικές Εφαρμογές για την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων / MIS 5007816 849.551,20 € 26 μήνες ΜΔΤ / 17 ΗΔΙΚΑ Α.Ε

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 2146/13-3-2018 ΑΔΑ: 7Σ01465ΧΙ8-362

4 Καταπολέμηση Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής / MIS 5010854 4.386.180,00 € 20 μήνες ΜΔΤ / 2 ΕΦΚΑ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 3237(2017), ΑΔΑ: 6ΝΟ5465ΧΙ8-ΒΚΟ

5 Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης / MIS 5014772 5.400.000,00 € 17 μήνες ΜΔΤ / 2 ΕΦΚΑ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 631/30.3.2018, ΑΔΑ: ΨΣΥ3465ΧΙ8-9Ξ2

6 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης / MIS 5029581 6.933.930,40 € 18 μήνες ΜΔΤ / 25 ΕΦΚΑ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 3076/15.3.2019, ΑΔΑ: ΨΗ18465ΧΙ8-ΕΡΗ

7 Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικού Χρόνου 3.000.000,00 € 16 μήνες ΜΔΤ /25 ΕΦΚΑ Αναμένεται υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης - ΤΔΠΠ
8 Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιβάλλοντος, Ενοποιημένων Υπηρεσιών Και Διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ / MIS 5022223 7.752.000,00 € 36 μήνες ΜΔΤ /25 ΕΤΕΑΕΠ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 1168/27.11.2018, ΑΔΑ: 6ΤΤΑ465ΧΙ8-ΚΣ3

9 Ψηφιακό Μέρισμα και Ενοποιημένες Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων(ΜΤΠΥ) 7.053.740,00 € 24 μήνες ΜΔΤ / 34 Μ.Τ.Π.Υ. Έχει εκδοθεί η Πρόσκληση από τη Δ.Α. Αναμέμεται η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης - ΤΔΠΠ
10 Διαρθρωτική Προσαρμογή των Παραγωγικών Επιχειρήσεων, με αλλαγή του Μοντέλου Οργάνωσης της Εργασίας 140.000.000,00 € 20 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
11 Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ 75.000.000,00 € 30 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
12 Αναπτυξιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ, οι οποίες θα υπαχθούν στον Μηχανισμό Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών (Ν. 4469/2017) 100.000.000,00 € 30 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
13 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε φθίνοντες τομείς της βιομηχανίας σε περιφερειακό επίπεδο μέσω του Επιμελητηριακού Θεσμού 4.500.000,00 € 22 μήνες ΕΠΑνΕΚ Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας - ΚΕΕ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
14 Μηχανισμός ανάπτυξης και υποστήριξης συνεργατικών σχημάτων και επιχειρηματικών δικτύων 7.000.000,00 € 42 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
15 Υποστήριξη δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων (π.χ. επιχειρηματικά δίκτυα, συμπράξεις επιχειρήσεων). 425.000,00 € 44 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
16 Αναβάθμιση και Πιστοποίηση Οριζοντίων Γνώσεων και Δεξιοτήτων εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα στην Περιφέρεια Αττικής 10.500.000,00 € 36 μήνες ΕΠΑνΕΚ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.) Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
17 Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την επαγγελματική ενδυνάμωση 3.500 εργαζομένων σε θέσεις επισφαλούς εργασίας του ιδιωτικού τομέα στον Βόρειο γεωγραφικό άξονα της χώρας 12.001.000,00 € 24 μήνες ΕΠΑνΕΚ / 121 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και Ε.Υ.Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης. Έχει εκδοθεί Πρόσκληση προς τους δικαιούχους
18 Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις του ιδιωτικού τομέα με την επαγγελματική τους ενδυνάμωση σε θεματικά αντικείμενα των πεδίων της εξοικονόμησης ενέργειας – αποδοτικής αναβάθμισης κτιρίων και της ασφάλειας εργασιών εγκατάστασης-συντήρησης κτιριακού εξοπλισμού 6.495.000 € 24 μήνες ΕΠΑνΕΚ / 121 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ με συνδικαιούχο εταιρική σχέση αποτελούμενη από: Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (Ο.Η.Ε.), Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (Ο.Β.Υ.Ε.), Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.).
19 Διαρθρωτική Προσαρμογή (Κατάρτιση, Πρακτική Άσκηση και Πιστοποίηση) για αποφοίτους Οικονομικών Σχολών, μελών του ΟΕΕ, ετεροαπασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας 10.000.000,00 € 24 μήνες ΕΠΑνΕΚ / 121 Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)
20 Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για τη στήριξη των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευή και σε συναφείς κλάδους στη Διοικητική Περιφέρεια των Κυκλάδων 2.500.000,00 € 24 μήνες ΕΠΑνΕΚ / 121 Επιμελητήριο Κυκλάδων

Τίτλος «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ
Πρόσκληση 057
Απόφαση ένταξης 4213/447/A3/06.09.2017
Προϋπολογισμός 135.408,00 €
Περιγραφή Η Πράξη έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, μέσω της ενίσχυσης του μηχανισμού διαμεσολάβησης και επίλυσης διαφορών, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της εργασίας, με τη διαμόρφωση ενός σταθερού και φιλικού επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αποτελεί η θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση, καθώς και η προτυποποίηση του συστήματος των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών (Εργοδότης – Εργαζόμενοι – ΥΠΕΚΑΑ).
Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα:
1. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας, προτυποποίηση διαδικασιών, οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία/υποστήριξη του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών» και
2.«Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών»
Φάση υλοποίησης Έχει διενεργηθεί ο διαγωνισμός για το Υποέργο 1 - Αναμένεται η συμβασιοποίηση
Διάρκεια 24 μήνεςΗ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ υλοποιεί ως δικαιούχος πράξεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20:

Α) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΕΠΑΝΕΚ

Β) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που υλοποιεί η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ως δικαιούχος ανέρχεται στο ποσό των 46.634.515,17 €

Αναλυτικά οι πράξεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

ΑΑ Τίτλος Πράξης MIS Προϋπολογισμός Διάρκεια Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρόσκληση Πρόοδος υλοποίησης
1 Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών 5007898 207.925,50 € 52 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 057

Απόφαση Ένταξης: 4213/447/A3/06-09-2017 ΑΔΑ:75ΩΛ465ΧΙ8-ΝΟ2
1η Τροποποίηση: 4100/Β3/987/25-6-2019 (ΑΔΑ:ΨΙΒ8465ΧΙ8-ΒΑΨ)
2η Τροποποίηση: 2846/Β3/670/25-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΡ746ΜΤΛΡ-ΣΣ9)
3η Τροποποίηση: 6339/B3/1539/20-11-2020 (ΑΔΑ: 96Ε846ΜΤΛΡ-Ρ9Π)

2 Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 5007872 383.160,00 € 73 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 057 Απόφαση Ένταξης: 78/3/A3/09-01-2018 ΑΔΑ:7ΘΕ5465ΧΙ8-ΡΒ9
Τροποποίηση: 6537/B3/1568/30-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΠΜ46ΜΤΛΡ-Ω56)
3 Αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΦΜ). Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων «Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων» 5007871 85.532,00 € 48 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 057

Απόφαση Ένταξης: 5728/712/A3/07-11-2017 ΑΔΑ:ΩΣ69465ΧΙ8-157
1η Τροποποίηση: 1991/Β3/409/26-3-2019 ΑΔΑ:660Κ465ΧΙ8-177
2η Τροποποίηση: 2704/Β3/640/18-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΣΝ46ΜΤΛΡ-0Ν9)

4 Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών 5051556 9.765.497,75 € 44 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 122 Απόφαση Ένταξης: 1604/292/Α3/13-03-2020 ΑΔΑ: ΨΩ9Λ46ΜΤΛΡ-9ΧΨ
1η τροποποίηση: 2105/Β3/502/13-04-2020
2η τροποποίηση: 6723/B3/1625/09-12-2020 ΑΔΑ: 970Κ46ΜΤΛΡ-ΩΩΗ
5 Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος – Α κύκλος 5029464 29.064.544,52 € 27 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 094

Απόφαση Ένταξης: 6848/2293/Α3/25-10-2018 ΑΔΑ:6Θ03465ΧΙ8-ΖΟΒ

6 Υποστήριξη Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος μέσω αυτόματου Υπολογισμού, Τήρησης και Διάθεσης Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) 5060300 1.496.000,00 € 20 μήνες ΕΠΑΝΕΚ 73 Απόφαση ένταξης: 2750/580/Α3/19-05-2020 ΑΔΑ: ΩΔ4Μ46ΜΤΛΡ-Ψ4Τ
7 Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (συνδικαιούχος ΣΕΠΕ) 5010995 1.648.161,40 € 36 μήνες ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ  ΑΝΑΔ027 Απόφαση Ένταξης 1919/30-3-2018 ΑΔΑ:ΨΣ3Ρ465ΧΙ8-ΩΤΖ
Αναμένεται απόφαση ένταξης για τον δικαιούχο ΣΕΠΕ
8 Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5003789 1.163.726,00 € 78 μήνες ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΤΒ02 Απόφαση Ένταξης: 1045/20-1-2017, ΑΔΑ:7Κ2Κ465ΧΙ8-ΝΑΣ, Τροποποίηση: 4639/7-9-2018 ΑΔΑ:6ΠΛΚ465ΧΙ8-Θ7Τ
9 Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας-βελτίωση της διακυβέρνησης του ΣΕΠΕ 5055290 2.819.968,00 € 33 μήνες ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΑΝΑΔ028 Απόφαση Ένταξης 741/23-02-2021 ΑΔΑ:Ψ4ΘΙ46ΜΤΛΡ-ΤΞΓ

 

 

   

 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Τίτλος
Έργα ΕΔ ΕΣΠΑ Έργα Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ