Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) / AFCOS, που ιδρύθηκε με τον νόμο 4622/2019, αποτελεί μία ενιαία και ανεξάρτητη αρχή που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η αρχή λειτουργεί ως το εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα, καθώς και για έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) .

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το ρόλο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον διαδικτυακό τόπο aead.gr. Για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδική φόρμα της ΕΑΔ, στη διεύθυνση https://aead.gr/complaints/.

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ παρέχει υποστήριξη σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εξειδίκευση των αναγκών, την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και τον προγραμματισμό της υλοποίησης δράσεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-20. Παράλληλα ενεργεί και ως φορέας πρότασης για την εξειδίκευση των δράσεων από τις οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης, ενώ συνεργάζεται με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης για την έκδοση των σχετικών Προσκλήσεων προς τους δικαιούχους.

Ο πίνακας των πράξεων στις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ έχει λειτουργήσει ως φορέας πρότασης είναι ο ακόλουθος:

Α/Α Τίτλος Πράξης / Κωδ. ΟΠΣ Προϋπολογισμός Διάρκεια Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Πρόσκληση Δικαιούχος Φάση υλοποίησης
1 Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων / MIS 5021481 9.594.800,00 € 24 μήνες ΕΠΑΝΕΚ / 89 ΕΣΕΕ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 3433/1112/Α3, ΑΔΑ: 97ΗΨ465ΧΙ8-1ΕΓ

2 Ολοκληρωμένος μηχανισμός παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη / MIS 5034569 200.000,00 € 24 μήνες ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ / ΑΝΑΔ33 ΟΚΕ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 202/16.1.2019, ΑΔΑ: 97Φ3465ΧΙ8-Η7Η

3 Κρίσιμες Μηχανογραφικές Εφαρμογές για την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων / MIS 5007816 849.551,20 € 26 μήνες ΜΔΤ / 17 ΗΔΙΚΑ Α.Ε

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 2146/13-3-2018 ΑΔΑ: 7Σ01465ΧΙ8-362

4 Καταπολέμηση Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής / MIS 5010854 4.386.180,00 € 20 μήνες ΜΔΤ / 2 ΕΦΚΑ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 3237(2017), ΑΔΑ: 6ΝΟ5465ΧΙ8-ΒΚΟ

5 Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης / MIS 5014772 5.400.000,00 € 17 μήνες ΜΔΤ / 2 ΕΦΚΑ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 631/30.3.2018, ΑΔΑ: ΨΣΥ3465ΧΙ8-9Ξ2

6 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης / MIS 5029581 6.933.930,40 € 18 μήνες ΜΔΤ / 25 ΕΦΚΑ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 3076/15.3.2019, ΑΔΑ: ΨΗ18465ΧΙ8-ΕΡΗ

7 Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικού Χρόνου 3.000.000,00 € 16 μήνες ΜΔΤ /25 ΕΦΚΑ Αναμένεται υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης - ΤΔΠΠ
8 Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιβάλλοντος, Ενοποιημένων Υπηρεσιών Και Διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ / MIS 5022223 7.752.000,00 € 36 μήνες ΜΔΤ /25 ΕΤΕΑΕΠ

Υλοποιείται

Απόφαση ένταξης: 1168/27.11.2018, ΑΔΑ: 6ΤΤΑ465ΧΙ8-ΚΣ3

9 Ψηφιακό Μέρισμα και Ενοποιημένες Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων(ΜΤΠΥ) 7.053.740,00 € 24 μήνες ΜΔΤ / 34 Μ.Τ.Π.Υ. Έχει εκδοθεί η Πρόσκληση από τη Δ.Α. Αναμέμεται η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης - ΤΔΠΠ
10 Διαρθρωτική Προσαρμογή των Παραγωγικών Επιχειρήσεων, με αλλαγή του Μοντέλου Οργάνωσης της Εργασίας 140.000.000,00 € 20 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
11 Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ 75.000.000,00 € 30 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
12 Αναπτυξιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ, οι οποίες θα υπαχθούν στον Μηχανισμό Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών (Ν. 4469/2017) 100.000.000,00 € 30 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
13 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε φθίνοντες τομείς της βιομηχανίας σε περιφερειακό επίπεδο μέσω του Επιμελητηριακού Θεσμού 4.500.000,00 € 22 μήνες ΕΠΑνΕΚ Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας - ΚΕΕ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
14 Μηχανισμός ανάπτυξης και υποστήριξης συνεργατικών σχημάτων και επιχειρηματικών δικτύων 7.000.000,00 € 42 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
15 Υποστήριξη δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων (π.χ. επιχειρηματικά δίκτυα, συμπράξεις επιχειρήσεων). 425.000,00 € 44 μήνες ΕΠΑνΕΚ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
16 Αναβάθμιση και Πιστοποίηση Οριζοντίων Γνώσεων και Δεξιοτήτων εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα στην Περιφέρεια Αττικής 10.500.000,00 € 36 μήνες ΕΠΑνΕΚ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.) Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης
17 Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την επαγγελματική ενδυνάμωση 3.500 εργαζομένων σε θέσεις επισφαλούς εργασίας του ιδιωτικού τομέα στον Βόρειο γεωγραφικό άξονα της χώρας 12.001.000,00 € 24 μήνες ΕΠΑνΕΚ / 121 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και Ε.Υ.Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης. Έχει εκδοθεί Πρόσκληση προς τους δικαιούχους
18 Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις του ιδιωτικού τομέα με την επαγγελματική τους ενδυνάμωση σε θεματικά αντικείμενα των πεδίων της εξοικονόμησης ενέργειας – αποδοτικής αναβάθμισης κτιρίων και της ασφάλειας εργασιών εγκατάστασης-συντήρησης κτιριακού εξοπλισμού 6.495.000 € 24 μήνες ΕΠΑνΕΚ / 121 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ με συνδικαιούχο εταιρική σχέση αποτελούμενη από: Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (Ο.Η.Ε.), Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (Ο.Β.Υ.Ε.), Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.).
19 Διαρθρωτική Προσαρμογή (Κατάρτιση, Πρακτική Άσκηση και Πιστοποίηση) για αποφοίτους Οικονομικών Σχολών, μελών του ΟΕΕ, ετεροαπασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας 10.000.000,00 € 24 μήνες ΕΠΑνΕΚ / 121 Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)
20 Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για τη στήριξη των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευή και σε συναφείς κλάδους στη Διοικητική Περιφέρεια των Κυκλάδων 2.500.000,00 € 24 μήνες ΕΠΑνΕΚ / 121 Επιμελητήριο Κυκλάδων

Τίτλος «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ
Πρόσκληση 057
Απόφαση ένταξης 4213/447/A3/06.09.2017
Προϋπολογισμός 135.408,00 €
Περιγραφή Η Πράξη έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, μέσω της ενίσχυσης του μηχανισμού διαμεσολάβησης και επίλυσης διαφορών, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της εργασίας, με τη διαμόρφωση ενός σταθερού και φιλικού επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αποτελεί η θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση, καθώς και η προτυποποίηση του συστήματος των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών (Εργοδότης – Εργαζόμενοι – ΥΠΕΚΑΑ).
Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα:
1. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας, προτυποποίηση διαδικασιών, οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία/υποστήριξη του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών» και
2.«Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών»
Φάση υλοποίησης Έχει διενεργηθεί ο διαγωνισμός για το Υποέργο 1 - Αναμένεται η συμβασιοποίηση
Διάρκεια 24 μήνεςΗ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ (Μονάδες Β΄και Γ΄) υλοποιεί ως δικαιούχος πράξεις στο πλαίσιο:

  1. των ακόλουθων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20:
    1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΕΠΑΝΕΚ
    2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
    3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»
  2. του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΚΥΠ
  3. του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που υλοποιεί η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ ως δικαιούχος, ανέρχεται στο ποσό των 25.079.814,70 €.

Τα στοιχεία των Πράξεων παρατίθενται συνοπτικά ακολούθως.

 

ΕΣΠΑ

ΕΠΑνΕΚ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία")
ΑΑ Τίτλος Πράξης MIS Προϋπολογισμός Διάρκεια Πρόσκληση Απόφαση Ένταξης Στάδιο υλοποίησης
1 Αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΦΜ). Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων «Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων» 5007871 85.532,00 36 ΜΗΝΕΣ 057 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 5728/712/Α3/07-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΣ69465ΧΙ8-157)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 1991/Β3/409/26-03-2019 (ΑΔΑ: 660Κ465ΧΙ8-177)
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2704/Β3/640/18-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΣΝ46ΜΤΛΡ-0Ν9)
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 6250/29-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΖΙ46ΜΤΛΡ-ΔΙΒ)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
2 Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών -  μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών 5051556 8.432.152,00 45,19 ΜΗΝΕΣ 122 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 1604/292/Α3/13-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ9Λ46ΜΤΛΡ-9ΧΨ)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  2105/Β3/502/13-04-2020
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  6723/B3/1625/09-12-2020 (ΑΔΑ: 970K46ΜΤΛΡ-ΩΩΗ)
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 451/28-01-2022  (ΑΔΑ: Ψ8Ε146ΜΤΛΡ-7Κ0)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
3 Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών 5007898 207.925,50 25 ΜΗΝΕΣ 057 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4213/447/A3/06-09-2017 (ΑΔΑ: 75ΩΛ465ΧΙ8-ΝΟ2)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4100/Β3/987/25-06-2019 (ΑΔΑ:ΨΙΒ8465ΧΙ8-ΒΑΨ)
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2846/Β3/670/25-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΡ746ΜΤΛΡ-ΣΣ9)
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 6339/Α3/1539/20-11-2020 (ΑΔΑ: 96Ε846ΜΤΛΡ-Ρ9Π)
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 6763/22-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΥΨ46ΜΤΛΡ-5Β4)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
4 Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία 5007872 383.160,00 73 ΜΗΝΕΣ 057 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 78/3/Α3/09-01-2018 (ΑΔΑ: 7ΘΕ5465ΧΙ8-ΡΒ9)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 6537/B3/1568/30-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΠΜ46ΜΤΛΡ-Ω56)
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
5 Υποστήριξη Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος μέσω αυτόματου Υπολογισμού, Τήρησης και Διάθεσης
Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)
5060300 1.475.600,00  12 ΜΗΝΕΣ 073 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2750/580/Α3/19-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΔ4Μ46ΜΤΛΡ-Ψ4Τ)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 5274/05-10-2021
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΠΑΝΑΔ/ΕΔΒΜ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση")
ΑΑ Τίτλος Πράξης MIS Προϋπολογισμός Διάρκεια Πρόσκληση Απόφαση Ένταξης Στάδιο υλοποίησης
6 Μηχανισμός επιτήρησης της αγοράς εργασίας – Θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) 5010995 1.648.161,40 63,42 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΔ27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 1919/30-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΣ3Ρ465ΧΙ8-ΩΤΖ)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 4014/17-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΕΝ465ΧΙ8-ΦΨΤ)
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 6797/20-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤ5346ΜΤΛΡ-ΛΥ3)
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3063/23-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΚΡ46ΜΤΛΡ-0Γ5)
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
7 Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας-βελτίωση της διακυβέρνησης του ΣΕΠΕ 5055290 2.819.968,00 33 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΔ27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 741/23-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΘΙ46ΜΤΛΡ-ΤΞΓ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
8 Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 5003789 1.275.133,80 77 ΜΗΝΕΣ ΤΒ02 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 1045/20-1-2017 (ΑΔΑ:7Κ2Κ465ΧΙ8-ΝΑΣ)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 4639/7-9-2018 (ΑΔΑ:6ΠΛΚ465ΧΙ8-Θ7Τ)
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 5870/19-11-2019 (ΑΔΑ: Ω4ΔΒ46ΜΤΛΡ-Δ41)
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2259/08/06/2021 (ΑΔΑ: ΡΩΞΥ46ΜΤΛΡ-5Β4)
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠ ΜΔΤ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ")
ΑΑ Τίτλος Πράξης MIS Προϋπολογισμός Διάρκεια Πρόσκληση Απόφαση Ένταξης Στάδιο υλοποίησης
9 Διοικητική Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης 5114214 526.442,00 16 ΜΗΝΕΣ 03 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ  1669/01-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΦΖ46ΜΠΥΓ-ΟΞΣ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
10 Υποστήριξη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΥΠ 5162201 125.240,00 12 ΜΗΝΕΣ 56 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 09-05-2022 αρ. πρωτ. 143/04-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ8Ε46ΜΤΛΡ-3ΔΕ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΚΥΠ ΕΠΑ 2021-2025
ΑΑ Τίτλος Πράξης MIS Προϋπολογισμός Διάρκεια Πρόσκληση Απόφαση Ένταξης Στάδιο υλοποίησης
11 Υποστήριξη των διαδικασιών στελέχωσης της διοίκησης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) 5153443 37.200,00 19 ΜΗΝΕΣ 01 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2023/13-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΘ9Φ46ΜΤΛΚ-Π47) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
12 Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού - Δημοσιότητα του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) 5158863 2.237.200,00 19 ΜΗΝΕΣ 01 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2148/29-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΗΡ46ΜΤΛΚ-ΡΚΜ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
13 Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεφωνικού κέντρου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) 5158641 134.500,00 18,9 ΜΗΝΕΣ 01 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2133/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΤ746ΜΤΛΚ-ΞΞΝ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
14 Παροχή υπηρεσιών συντονιστή έργου στην προσωρινή διοίκηση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α) 5155015 37.200,00 18,9 ΜΗΝΕΣ 01 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2076/17-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΝΤ46ΜΤΛΚ-ΣΩΒ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΑ Τίτλος Πράξης MIS Προϋπολογισμός Διάρκεια Πρόσκληση Απόφαση Ένταξης Στάδιο υλοποίησης
15 SUB2: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων εξειδικευμένα ανά τομέα – Δράση 16913 5150455 74.400,00 7 ΜΗΝΕΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 3, ΑΞΟΝΑΣ 3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 132212/06-12-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΞΗ46ΜΤΛΡ-ΨΜΗ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
16 SUB2: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και
επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες –
Δράση 16913
5157226 1.240.000,00 24 ΜΗΝΕΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 3, ΑΞΟΝΑΣ 3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 156360/08-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΠ7Η-156)
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 25145/23-02-2022 (ΑΔΑ: 6Χ01Η-ΝΧ5)
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 55162/20-04-2022 (ΑΔΑ: 99ΧΗΗ-ΔΔΟ)
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 77412/03-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΙΟΗ-ΡΗΒ)
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 87302/22-06-2022 (ΑΔΑ: 92Γ3Η-ΚΟ2)
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
17 Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες - Δράση 16913 5174739 1.240.000,00 4 ΜΗΝΕΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 3, ΑΞΟΝΑΣ 3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 147166/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΠ8Η-6ΓΗ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
18 Επικοινωνία και Δημοσιότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης - Δράση 16747 5186096 3.100.000,00 14 ΜΗΝΕΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 3, ΑΞΟΝΑΣ 3.1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 150813/17-10-2022 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Τίτλος
Έργα ΕΔ ΕΣΠΑ Έργα Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ