Διαύγεια ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Πληρωμή Δαπάνης ΕΤΒ
  Ημ/νια: 05/07/2019 16:33:05
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΥΡ1465Θ1Ω-ΡΜΒ
 2. Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπανών μετακίνησης
  Ημ/νια: 05/07/2019 16:28:46
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 9Λ91465Θ1Ω-ΣΡ6
 3. Θέμα: Εντολή Πληρωμής Δαπάνης Μετακίνησης
  Ημ/νια: 04/07/2019 11:10:26
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ7ΜΒ465Θ1Ω-ΔΗΘ
 4. Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 19SYMV004715852 σύμβασης για το διαγωνισμό 4/2018
  Ημ/νια: 01/07/2019 12:11:01
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΟΖ0465Θ1Ω-ΓΟΟ
 5. Θέμα: Πληρωμή Δαπάνης Συγχρηματοδοτούμενου Έργου
  Ημ/νια: 27/06/2019 10:19:13
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΘΘΑ465Θ1Ω-ΒΒ5