Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης της υπηρεσίας: «Υποστήριξη στη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων και στην εκκαθάριση δαπανών» στο πλαίσιο του ΥΠ10 της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5051556». 

Τίτλος της Πρόσκλησης «Υποστήριξη στη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων και στην εκκαθάριση δαπανών» στο πλαίσιο του ΥΠ10 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» με κωδικό ΟΠΣ 5051556
Αριθμός Πρόσκλησης 1/2021
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 - 2020
Προϋπολογισμός 74.400 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (χωρίς ΦΠΑ: 60.000 €, ΦΠΑ: 14.400 €)
Aντικείμενο Πρόσκλησης

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ στη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων και στην εκκαθάριση των δαπανών των Υποέργων 1-5 «Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών». Οι επιτόπιες επαληθεύσεις και η εκκαθάριση των δαπανών θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τις συγκεκριμένες ενέργειες και σύμφωνα με τη «Μεθοδολογία Διενέργειας Επιτόπιων Επαληθεύσεων για δράσεις κατάρτισης της Επιτελικής δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ», όπως αυτή αποτυπώνεται στο Παράρτημα V της Παρούσας Διακήρυξης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα διενεργηθεί με τους εξής τρόπους:

  • με δια ζώσης κατάρτιση, σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης, που έχουν ενταχθεί στο ομώνυμο Μητρώο, ή σε συνεργαζόμενες, αδειοδοτημένες δομές, που ανήκουν σε παρόχους που δεν έχουν ενταχθεί στο ομώνυμο Μητρώο, αλλά συνάπτουν συμφωνίες με τα μέλη του Μητρώου Παρόχων, ή και σε μισθούμενα/ παραχωρούμενα σχολεία.
  • με τη μέθοδο της σύγχρονης ή/και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, που διενεργείται μέσω "Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης" (Ο.Σ.Τ.Κ.), για τη διεκπεραίωση του συνόλου της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας στους εκπαιδευομένους αυτονομία και ευελιξία σε σχέση με τον χρόνο και τον ρυθμό μάθησης.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις ή επαληθεύσεις στην περίπτωση της σύγχρονης/ασύγχρονης τηλεκατάρτισης θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα στάδια από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και θα πραγματοποιηθούν ανά Υποέργο, ενώ ο έλεγχος για την εκκαθάριση δαπανών που αφορά σε 4.570 ωφελούμενους και σε τουλάχιστον 128 δομές παρόχων θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και των εξετάσεων/επανεξετάσεων πιστοποίησης για κάθε Τμήμα/Πρόγραμμα.

Χρονική διάρκεια Οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Σχετικά αρχεία