Στο πλαίσιο της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020), γνωστοποιείται ότι πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης (voucher), σύμφωνα με το κεφ. 8, παρ. 8.2.1 της με αριθμ. πρωτ. 1211/31.12.2020 (ΑΔΑ: 9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6) σχετικής Πρόσκλησης.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, από τις 7 Ιουνίου μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».