Αναρτήθηκε στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ η απόφαση συγκρότησης προσωρινού μητρώου ωφελουμένων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020), στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)». Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της απόφασης και τους συνημμένους πίνακες επιλεγέντων / μη επιλεγέντων από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».