Δημοσιεύθηκαν διευκρινίσεις στη διακήρυξη 1/2020 του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Τεχνικός Σύμβουλος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ». 

Διευκρινίσεις, τροποποίηση όρων και παράταση προθεσμιών διαγωνισμού

Περισσότερα στοιχεία για τη διακήρυξη εδώ.