Νέες προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων - επιστημόνων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020

Με την με αρ. πρωτ. 351/14-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

 

Χρήσιμα αρχεία: Η πρόσκληση και σχετικές αποφάσεις

Δημοσίευση της ΚΥΑ για τη διαδικασία πληρωμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020, 15/04/2020  

Τροποποίηση Πρόσκλησης - Παράταση Προθεσμιών για ωφελούμενους, 14/04/2020

Σύζευξη Παρόχων κατάρτισης - ΟΣΚΤ, 09/04/2020

Απόφαση συγκρότησης Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης, 06/04/2020

Απόφαση συγκρότησης Μητρώου εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ), 06/04/2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης - Παράταση Προθεσμίας για Παρόχους Κατάρτισης, 04/04/2020

Εγκύκλιος Διευκρινίσεων 14011/245/2-4-2020, 02/04/2020

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 02/04/2020