Αναρτήθηκαν στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ οι απαντήσεις επί των ερωτημάτων που διατυπώθηκαν για στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. 476/01.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο εδώ.