Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5029464 και τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος (Α΄ κύκλος)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Μπορείτε να βρείτε την απόφαση εδώ.