Χαιρετισμός του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έναρξη διαβούλευσης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την περίοδο 2021-2025, μια θεσμική πρωτοβουλία που σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το κεντρικό κράτος σχεδιάζει, παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πέρα από τον προφανή εξ ορθολογισμό των διαδικασιών έγκρισης, ένταξης και χρηματοδότησης των έργων και την εξίσου πρόδηλη υπαγωγή τους σε μια ενιαία και συνεκτική στρατηγική, το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου μας θέτει αναπτυξιακούς στόχους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, και μάλιστα σε πλήρη και συνεπή στοίχιση με τους στόχους του κυβερνητικού έργου και των αναγκών για προώθηση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και στο πεδίο της οικογενειακής πολιτικής και της ισότητας των φύλων. Για αυτό, η επιλογή των αναπτυξιακών στόχων για «Έξυπνη Ανάπτυξη» και «Κοινωνική Ανάπτυξη» συνιστά για το Τομεακό μας Πρόγραμμα μια στρατηγική κατεύθυνση για τα επόμενα χρόνια.

Ειδικά για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έναρξη της πρώτης περιόδου του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, απαντά στις τρέχουσες προκλήσεις της υγειονομικής κρίσης. Η άμεση αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της συνεχιζόμενης πανδημίας της νόσου COVID-19 αποτελούν σε αυτό το πλαίσιο επιτακτική ανάγκη, τόσο για την αύξηση της απασχόλησης όσο και για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Ασφαλώς, η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες μεταξύ του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΚΥ και των χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα  συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη μέγιστων ωφελειών.  

Το δημιουργικό και μεταρρυθμιστικό έργο του Υπουργείου μας αντικρίζει σήμερα μια νέα πραγματικότητα και ως εκ τούτου καλείται να συμβαδίσει με τα νέα δεδομένα. Ήδη, πρόσφατες πρωτοβουλίες, όπως ο καθορισμός του θεσμικού και νομικού πλαισίου για την τηλεργασία στη χώρα μας και η σύσταση αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Τηλεργασίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, η εφαρμογή της ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», αλλά και ο γενικότερος ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης συνιστούν εν προκειμένω ενδεικτικά επιτεύγματα, τα οποία θα αποτελέσουν κίνητρο για τη συνέχιση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. 

Η έναρξη του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΚΥ για την περίοδο 2021-2025 θα είναι ιστορικά σημαντική, όχι μόνο ως πρώτη περίοδος υλοποίησης, αλλά κυρίως διότι η υγειονομική κρίση διαμορφώνει ένα περιβάλλον με έντονες προκλήσεις και απειλές. Ο μετασχηματισμός τους σε ευκαιρίες αποτελεί το μεγάλο μας στοίχημα! 

 

Διαβούλευση του Τομεακού Προγράμματος