Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», Άξονας Προτεραιότητας: 3.5 (ΑΠ7) «Κοινωνικές Επενδύσεις (π.χ. στήριξη της οικογένειας, ενίσχυση προσχολικής αγωγής)» ο οποίος χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με τίτλο: «Οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)».

Τίτλος της Πρόσκλησης Οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)
Κωδικός Πρόσκλησης 01 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5125)
Ταμείο Χρηματοδότησης Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021 - 2025
Προϋπολογισμός Πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (5.500.000€)
Aντικείμενο Πρόσκλησης

Αντικείμενο της δράσης είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ) / Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) στην οργάνωση, διοίκηση, στελέχωση και λειτουργία του.

Με το Νόμο 4826/2021 (ΦΕΚ Α΄160/07.09.2021) «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης» (Τ.Ε.Κ.Α.) ενώ για τις διεθνείς σχέσεις με την επωνυμία «Hellenic Auxiliary Pensions Defined Contributions Fund».

Σκοπός του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) είναι η χορήγηση επικουρικής σύνταξης για την κάλυψη των κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου στους ασφαλισμένους και τα δικαιοδόχα πρόσωπα, με εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών.

Η δράση θα καλύψει δαπάνες για την οργάνωση, διοίκηση, στελέχωση και λειτουργία του νέου ταμείου, κατά τα πρώτα πέντε (5) χρόνια λειτουργίας του, που ομαδοποιούνται στις παρακάτω ενδεικτικές παρεμβάσεις:

  1. Σχεδιασμό διαδικασιών και οργανογράμματος, σύνταξη σχεδίων κανονισμών (όπως ενδεικτικά κανονισμός λειτουργίας, επενδυτικός κανονισμός, κανονισμός διαχείρισης κινδύνου, κ.α.) , διοργάνωση διαδικασίας πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού, περιγράμματα θέσεων, προτυποποίηση διαδικασιών, πρόγραμμα εκπαιδευτικών αναγκών, εκπαίδευση στελεχών.
  2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων για α) την εσωτερική λειτουργία ΤΕΚΑ (πρωτόκολλο, διαχείριση προσωπικού, λογιστήριο, κ.α.) και β) τη διαχείριση των εισφορών και των επενδύσεων με ταυτόχρονη διασφάλιση διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα συστήματα άλλων φορέων του δημοσίου τομέα (ενδεικτικά e-ΕΦΚΑ, ΗΔΙΚΑ, ΕΔΕΚΤ κ.α.).
  3. Υποστήριξη (outsourcing) σε βασικές λειτουργίες του συστήματος διακυβέρνησης (αναλογιστική, διαχείριση κινδύνου, εσωτερικός έλεγχος)
  4. Διαμόρφωση χώρου γραφείων και προμήθεια εξοπλισμού.
  5. Δράσεις Δημοσιότητας για το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης.
Καταληκτική ημ/νία υποβολής 31/03/2022 23:59:00 (έναρξη υποβολής προτάσεων 30/09/2021 08:00:00)
Σχετικά αρχεία