Τίτλος «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ
Πρόσκληση 057
Απόφαση ένταξης 4213/447/A3/06.09.2017
Προϋπολογισμός 135.408,00 €
Περιγραφή Η Πράξη έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, μέσω της ενίσχυσης του μηχανισμού διαμεσολάβησης και επίλυσης διαφορών, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της εργασίας, με τη διαμόρφωση ενός σταθερού και φιλικού επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αποτελεί η θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση, καθώς και η προτυποποίηση του συστήματος των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών (Εργοδότης – Εργαζόμενοι – ΥΠΕΚΑΑ).
Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα:
1. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας, προτυποποίηση διαδικασιών, οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία/υποστήριξη του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών» και
2.«Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών»
Φάση υλοποίησης Έχει διενεργηθεί ο διαγωνισμός για το Υποέργο 1 - Αναμένεται η συμβασιοποίηση
Διάρκεια 24 μήνες